เกี่ยวกับ

วัตถุประสงค์

      ๑.  เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารหญิงได้มีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ

      ๒.  เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารหญิงมีความสามารถในการนำนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดการศึกษา

      ๓.  เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารหญิงได้พัฒนาศักยภาพและเปิดโลกทัศน์ในการบริหารสถานศึกษา

      ๔.  เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารหญิง

 

เนื้อหาสาระการประชุมสัมมนา และศึกษาดูงาน

         ๑.  เรื่อง การยกระดับคุณภาพสถานศึกษา “วิถีใหม่ วิถีอนาคต”

         ๒.  แหล่งเรียนรู้ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

        

 วิธีการประชุมสัมมนา

            ๑.  การอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกระบวนการ PLC

            ๒.  ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ศึกษาดูงานศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

 

ผู้เข้าร่วมประชุม

            ๑.  ที่ปรึกษาสมาคมผู้บริหารหญิงโรงเรียนมัธยมศึกษา

            ๒.  สมาชิกสามัญ (ผู้บริหารสถานศึกษาและรองผู้บริหารสถานศึกษา) จำนวน ๑๕๐ คน

ค่าลงทะเบียน

25 พฤษภาคม - 10 กรกฎาคม 2565 สมาชิก 2,500
บุคคลทั่วไป 2,500
ช่องทางชำระเงิน : โอนเงินผ่านธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย
เลขที่บัญชี : 065-0-63940-5
ชื่อบัญชี : สมาคมผู้บริหารหญิงโรงเรียนมัธยมศึกษา
สาขา : สะพานใหม่

ลงทะเบียน

*ขั้นตอนการลงทะเบียน
1. ระบุชื่อและนามสกุล ระบบจะดึงข้อมูลรหัสและข้อมูลสมาชิกมาแสดงให้อัตโนมัติ
2. กรอกข้อมูลในฟอร์มลงทะเบียนให้ครบถ้วน
3. หลังกรอกข้อมูลครบถ้วนให้ คลิกปุ่ม ลงทะเบียน
4. ท่านจะได้รับอีเมล์ ใบแจ้งหนี้และช่องทางการแจ้งหลักฐานการชำระเงินแจ้งชำระเงิน

ประเภทไฟล์ jpg,jpeg,png,pdf,doc,docx ขนาดไม่เกิน 5MB

ตรวจสอบสถานะ

Develop by IGENCO Co., Ltd.