งานประชุมวิชาการ
วันที่โครงการสถานที่จัดค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกบุคคลทั่วไป
30 พ.ค. - 01 มิ.ย. 2567โครงการศึกษาดูงานการบริหารสถานศึกษาที่เป็นเลิศ การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PLC “ How to lead from VUCA to BANI world ”3,0003,000
ปิดลงทะเบียน