เกี่ยวกับ

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารหญิงได้มีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ
๒. เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารหญิงมีความสามารถในการนำนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการจัด
การศึกษา
๓. เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารหญิงได้พัฒนาศักยภาพและเปิดโลกทัศน์ในการบริหารสถานศึกษา
๔. เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารหญิง

เนื้อหาสาระการประชุมสัมมนา และศึกษาดูงาน
๑. เรื่อง การยกระดับคุณภาพสถานศึกษาด้วยกระบวนการ PLC ตามแนวทางศาสตร์พระราชา
๒. แหล่งเรียนรู้ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

วิธีการประชุมสัมมนา
๑. การอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกระบวนการ PLC
๒. ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ศึกษาดูงานศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

เวลาและสถานที่
ระหว่างวันที่ ๒ - ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ เพลาเพลิน จังหวัดบุรีรัมย์

งบประมาณค่าใช้จ่าย
ค่าลงทะเบียนสัมมนา คนละ 2,000 บาท จำนวน 100 คน
รวมเป็นเงิน 200,000 บาท

ที่พักให้ติดต่อ เพลาเพลิน โดยตรง ราคาสมาชิกสมาคมฯ ห้องละ 1,200 บาท ต่อ 1 คืน พร้อมอาหารเช้า 2 ที่

 

ค่าลงทะเบียน

28 กันยายน - 30 พฤศจิกายน 2564 สมาชิก 2,000
บุคคลทั่วไป 2,000
ช่องทางชำระเงิน : โอนเงินผ่านธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย
เลขที่บัญชี : 065-0-63940-5
ชื่อบัญชี : สมาคมผู้บริหารหญิงโรงเรียนมัธยมศึกษา
สาขา : สะพานใหม่

ลงทะเบียน

*ขั้นตอนการลงทะเบียน
1. ระบุชื่อและนามสกุล ระบบจะดึงข้อมูลรหัสและข้อมูลสมาชิกมาแสดงให้อัตโนมัติ
2. กรอกข้อมูลในฟอร์มลงทะเบียนให้ครบถ้วน
3. หลังกรอกข้อมูลครบถ้วนให้ คลิกปุ่ม ลงทะเบียน
4. ท่านจะได้รับอีเมล์ ใบแจ้งหนี้และช่องทางการแจ้งหลักฐานการชำระเงิน


แจ้งชำระเงิน

ประเภทไฟล์ jpg,jpeg,png,pdf,doc,docx ขนาดไม่เกิน 5MB

ตรวจสอบสถานะ

Develop by IGENCO Co., Ltd.