เกี่ยวกับ

วัตถุประสงค์

๑.เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารหญิงได้มีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ

๒.เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารหญิงมีความสามารถในการนํานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ไปใช้

๓.เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารหญิงได้พัฒนาศักยภาพและเปิดโลกทัศน์ในการบริหารสถานศึกษา

๔.เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารหญิง

 

เนื้อหาสาระการประชุมสัมมนาและศึกษาดูงาน

๑.  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้PLC“How tolead fromVUCAtoBANIworld”

๒.แหล่งเรียนรู้ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

 

วิธีการประชุมสัมมนา

๑.การอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกระบวนการPLC

๒.ศึกษาแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงานศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

 

ผู้เข้ำร่วมประชุม

๑.ที่ปรึกษาสมาคมผู้บริหารหญิงโรงเรียนมัธยมศึกษา

๒.สมาชิกสามัญ(ผู้บริหารสถานศึกษาและรองผู้บริหารสถานศึกษา)จํานวน ๒๐๐ คน

๓.สมาชิกประเภทสถาบันจํานวน 80 สถาบัน

 

เวลาและสถานที่

ระหว่างวันที่ ๓๐ พฤษภาคม - ๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)จังหวัดชลบุรี

 

งบประมาณค่าใช้จ่าย

ค่าลงทะเบียนสัมมนา คนละ 3,0๐๐ บาทจํานวน ๒๐๐ คน รวมเป็นเงิน ๖๐0,๐๐๐ บาท

 

ดาวน์โหลด เอกสารเพิ่มเติม


ค่าลงทะเบียน

30 มกราคม - 30 พฤษภาคม 2567 สมาชิก 3,000
บุคคลทั่วไป 3,000
ช่องทางชำระเงิน : โอนเงินผ่านธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย
เลขที่บัญชี : 065-0-63940-5
ชื่อบัญชี : สมาคมผู้บริหารหญิงโรงเรียนมัธยมศึกษา
สาขา : สะพานใหม่

ลงทะเบียน

*ขั้นตอนการลงทะเบียน
1. ระบุชื่อและนามสกุล ระบบจะดึงข้อมูลรหัสและข้อมูลสมาชิกมาแสดงให้อัตโนมัติ
2. กรอกข้อมูลในฟอร์มลงทะเบียนให้ครบถ้วน
3. หลังกรอกข้อมูลครบถ้วนให้ คลิกปุ่ม ลงทะเบียน
4. ท่านจะได้รับอีเมล์ ใบแจ้งหนี้และช่องทางการแจ้งหลักฐานการชำระเงิน


แจ้งชำระเงิน

ประเภทไฟล์ jpg,jpeg,png,pdf,doc,docx ขนาดไม่เกิน 5MB

ตรวจสอบสถานะ

คำถามที่พบบ่อย

Q
ทดสอบ

A

ระบบ

Q
ทดสอบ 2

A

ระบบ 2

Q
ในกรณีที่ระบบยืนยันการลงทะเบียนแล้ว ผู้ดูแลระบบตรวจสอบหลักฐานการชำระเงินพบว่าส่งรูปหลักฐานการชำระเงินผิดต้องไปที่ไหนเพื่อแก้ไขสถานะการลงทะเบียน

A

คลิกที่ เมนู > กล่องระบบลงทะเบียน รายชื่อผู้ลงทะเบียน > เปลี่ยนสถานะการลงทะเบียนกลับ หรือ ติดต่อให้แนบใบโอนใหม่

Develop by IGENCO Co., Ltd.