การประชุมวิชาการสมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทยประจำปี2567