ขอเชิญประชุมสัมมนาทางวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๓

วันจันทร์ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔
๐๘.๓๐ – ๑๗.๐๐ น.     กีฬาสัมพันธ์ ส.บ.ม.ท. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย / นันทนาการ
๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.     ลงทะเบียนเพื่อรับเอกสารและของที่ระลึก
๑๕.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.     ปฐมนิเทศ ชี้แจงวัตถุประสงค์ และรายละเอียดการจัดประชุมสัมมนาฯ
๑๘.๓๐ – ๒๐.๓๐ น.     ศึกษาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
 
 วันอังคารที่ ๑๔ธันวาคม๒๕๖๔
๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น.     ลงทะเบียนเพื่อรับเอกสารและของที่ระลึก
                               (เพิ่มเติม)รายงานตัวเพื่อรับโล่ประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการ
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.     การแสดงดนตรีนาฏศิลป์ท้องถิ่น
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.     พิธีเปิดการประชุมสัมมนาทางวิชาการฯ กล่าวต้อนรับโดย ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนายก ส.บ.ม.ท. กล่าวรายงานประธานในพิธี ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวเปิดงาน การเสวนาเรื่อง “พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ : อนาคตการจัดการมัธยมศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑”โดย ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการสภาการศึกษา   
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.     รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.     พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการ
๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.     ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๕๐) / รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๔๙)
๑๗.๓๐ – ๒๑.๓๐ น.     กิจกรรมสานสายใยความรักความผูกพันของมวลสมาชิก
 
วันพุธที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔
๐๗.๓๐ – ๐๘.๓๐ น.     ผู้บริหารดีเด่นปี ๒๕๖๓ รายงานตัวเพื่อรับโล่ประกาศเกียรติคุณ
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.     การแสดงดนตรีนาฏศิลป์ท้องถิ่น
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.     การเสวนาเรื่อง “บทบาทผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษากับการจัดการเรียนการสอนสมัยใหม่” โดย คณะวิทยากร
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.     รับประทานอาหารกลางวัน
๑๒.๓๐ – ๑๓.๐๐น.      การแสดงดนตรีนาฏศิลป์ท้องถิ่นซักซ้อมลำดับขั้นตอนพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้บริหารดีเด่น
๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.     ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย กล่าวต้อนรับนายก ส.บ.ม.ท. กล่าวรายงานพิธีประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหารดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓การบรรยายพิเศษ  โดย ดร.อัมพร พินะสาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.     สรุปผลการประชุมสัมมนาฯ
 
วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔
๐๘.๓๐ – ๐๘.๓๐ น.     การแสดงการแสดงดนตรีนาฏศิลป์ท้องถิ่น
๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.     การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ตาม ว๑๐/๒๕๖๔”โดย วิทยากรจาก สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.     รับประทานอาหารกลางวัน
๑๒.๓๐ – ๑๓.๐๐ น.     การแสดงการดนตรีนาฏศิลป์ท้องถิ่น
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.     ศึกษาดูงานโรงเรียนที่เป็นแบบอย่างในจังหวัดเชียงราย และจังหวัดพะเยา
 
วันศุกร์ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔
๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.     ศึกษาดูงาน  ณ โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมนิทัศน์ และพิพิธภัณฑ์เมืองเชียงราย ๗๕๐ ปี ณ สถานที่แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอื่น ๆ

 

*** คนลงทะเบียนไปแล้วจ่ายที่พักไปแล้วสิทธิ์ในการจองที่พักยังคงอยู่ และขอความร่วมมือผู้ลงกรุณาตรวจสอบขนาดสูทได้ที่ ลิงค์ Suit jacket female.pdf.pdf และ Suit jacket Male.pdf  ที่ลิงค์ด้านล่างก่อนลงทะเบียน ***

******* สมาชิกสามารถดูตารางเปรียบเทียบตารางสูทได้ที่หน้าเว็บไซท์ หรือที่ https://www.saat2016.com/index.php/about-us/about-us-3/747-2563 เพื่อใช้ประกอบในการตัดสินใจในการจองสูท *******

ไฟล์แนบ :


   
Displaying 1-1 of 1 result.

Back to Top