ขอเชิญประชุมสัมมนาทางวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

วันจันทร์ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔

๐๘.๓๐ – ๑๗.๐๐ น.     กีฬาสัมพันธ์ ส.บ.ม.ท. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย / นันทนาการ

๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.     ลงทะเบียนเพื่อรับเอกสารและของที่ระลึก

๑๕.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.     ปฐมนิเทศ ชี้แจงวัตถุประสงค์ และรายละเอียดการจัดประชุมสัมมนาฯ

๑๘.๓๐ – ๒๐.๓๐ น.     ศึกษาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

 

วันอังคารที่ ๑๔ธันวาคม๒๕๖๔

๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น.     ลงทะเบียนเพื่อรับเอกสารและของที่ระลึก (เพิ่มเติม) / รายงานตัวเพื่อรับโล่ประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการ

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.     การแสดงดนตรีนาฏศิลป์ท้องถิ่น

๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.     พิธีเปิดการประชุมสัมมนาทางวิชาการฯ กล่าวต้อนรับโดย ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายก ส.บ.ม.ท. กล่าวรายงาน / ประธานในพิธี ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ  อดีตเลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวเปิดงานการเสวนาเรื่อง “พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ : อนาคตการจัดการมัธยมศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑” โดย ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ อดีตเลขาธิการสภาการศึกษา

๑๑.๐๐ – ๑๒.๓๐ น.     ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๕๐) / รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๔๙)

๑๒.๓๐ – ๑๓.๓๐ น.     รับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.     พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการ

๑๖.๓๐ – ๒๑.๓๐ น.     กิจกรรมสานสายใยความรักความผูกพันของมวลสมาชิก

 

วันพุธที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔

๐๗.๓๐ – ๐๘.๓๐ น.     ผู้บริหารดีเด่นปี ๒๕๖๓ รายงานตัวเพื่อรับโล่ประกาศเกียรติคุณ

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.     การแสดงดนตรีนาฏศิลป์ท้องถิ่น

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.     การเสวนาเรื่อง “บทบาทผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษากับการจัดการเรียนการสอนสมัยใหม่” โดย คณะวิทยากร

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.     รับประทานอาหารกลางวัน

๑๒.๓๐ – ๑๓.๐๐น.      การแสดงดนตรีนาฏศิลป์ท้องถิ่น ซักซ้อมลำดับขั้นตอนพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้บริหารดีเด่น

๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.     ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย กล่าวต้อนรับนายก ส.บ.ม.ท. กล่าวรายงาน พิธีประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติและพิธีมอบโล่ผู้บริหารดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓ / พิธีมอบโล่ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กดีเด่นการบรรยายพิเศษ  โดย ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๑๕.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.      สรุปผลการประชุมสัมมนาฯ

 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔

๐๘.๓๐ – ๐๘.๓๐ น.     การแสดงการแสดงดนตรีนาฏศิลป์ท้องถิ่น

๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.     ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้  การพัฒนาองค์กร และเป้าหมายการพัฒนาการศึกษา  แหล่งเรียนรู้ในชุมชน การส่งเสริมวิชาชีพในชุมชน และ บริบทโรงเรียนที่เป็นแบบอย่าง ในจังหวัดเชียงราย และจังหวัดพะเยา             

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.     รับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.     ศึกษาดูงานโรงเรียนที่เป็นแบบอย่างในจังหวัดเชียงราย และจังหวัดพะเยา

                  

วันศุกร์ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔

๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.     ศึกษาดูงาน  ณ โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ / ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมนิทัศน์ และพิพิธภัณฑ์เมืองเชียงราย ๗๕๐ ปี / ณ สถานที่แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอื่น ๆ

 

 หมายเหตุ : สูทและของที่ระลึกจะได้รับภายหลัง

 

 

*** คนลงทะเบียนไปแล้วจ่ายที่พักไปแล้วสิทธิ์ในการจองที่พักยังคงอยู่ และขอความร่วมมือผู้ลงทะเบียนกรุณาตรวจสอบขนาดสูทได้ที่ ลิงค์ Suit jacket Male (update).pdf และ Suit jacket female (update).pdf ที่ลิงค์ด้านล่างก่อนลงทะเบียน ***

ไฟล์แนบ :


   
Displaying 1-1 of 1 result.

Back to Top