ขอเชิญประชุมสัมมนาทางวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ครั้งที่ 52

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๖
๐๘.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. - ลงทะเบียน สมาชิก (รับเอกสารและของที่ระลึก)
๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. - รับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกสมาคมฯ และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดที่ ๒๖
๑๒.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. - สมาชิกสัมพันธ์ “สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย”
๑๖.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. - ศึกษาแหล่งเรียนรู้ วัฒนธรรม


วันศุกร์ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๖
๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. - ลงทะเบียน สมาชิก (รับเอกสารและของที่ระลึก) (เพิ่มเติม)
๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. - การแสดงวัฒนธรรมท้องถิ่น
๐๙.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. - พิธีเปิดโดย ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน- บรรยายพิเศษ “นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ”- มอบโล่ เชิดชูเกียรติผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก

๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. - ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมฯ แสดงวิสัยทัศน์
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. - พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. - ประชุมใหญ่สามัญประจําปี ๒๕๖๕
๑๖.๓๐ – ๒๑.๓๐ น. - รับประทานอาหารเย็น


วันเสาร์ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๖
๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. - การเลือกตั้งนายกสมาคมฯ และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดที่ ๒๖
๐๙.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. - บรรยายพิเศษ “โรงเรียนมัธยมศึกษา : สถานศึกษานิติบุคคล”
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. - พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. - มอบโล่ ผู้บริหารดีเด่นโดย ดร.พัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑๕.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. - ประกาศผลการเลือกตั้ง- นายกสมาคมฯ คนใหม่ แถลงนโยบายฯ

วันอาทิตย์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๖
๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. - ศึกษาดูงาน โรงเรียนที่เป็นแบบอย่าง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ไฟล์แนบ :


   
Displaying 1-1 of 1 result.

Back to Top