งานประชุมทางวิชาการประจำปี 2562

ไฟล์แนบ :


   


   


งานประชุมทางวิชาการประจำปี 2562

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้สมาชิกมีทัศนคติและมีแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
๒. เพื่อให้สมาชิกได้รับความรู้ความเข้าใจเพิ่มพูนประสบการณ์ในการบริหารสถานศึกษา
๓. เพื่อให้สมาชิกได้สร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๔. เพื่อให้สมาชิกได้ศึกษาแนวทางในการปรับปรุงการศึกษา ที่มี AI เข้ามามีบทบาทสําคัญ
๕. เพื่อประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติคุณของสมาชิกผู้เกษียณอายุราชการ ประจําปี๒๕๖๒ ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะอุทิศตนเสียสละทุ่มเทพลังกายใจประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี

ไฟล์แนบ :


   


งานประชุมทางวิชาการประจำปี 2561 รอบ 4 (ลงทะเบียนหน้างาน)

สบมท. กำหนดจัดงานประชุมทางวิชาการประจำปี 2561

ระหว่างวันที่ 7-10 พฤษภาคม 2562

ณ ห้องประชุมบ้านล้านตอง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว

อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ไฟล์แนบ :


   


งานประชุมทางวิชาการประจำปี 2561 รอบ 3

สบมท. กำหนดจัดงานประชุมทางวิชาการประจำปี 2561

ระหว่างวันที่ 7-10 พฤษภาคม 2562

ณ ห้องประชุมบ้านล้านตอง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว

อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ไฟล์แนบ :


   


งานประชุมทางวิชาการประจำปี 2561 รอบ 2

สบมท. กำหนดจัดงานประชุมทางวิชาการประจำปี 2561

ระหว่างวันที่ 7-10 พฤษภาคม 2562

ณ ห้องประชุมบ้านล้านตอง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว

อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ไฟล์แนบ :


   
Displaying 1-5 of 7 results.

Back to Top