โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพมหานคร

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330