รายชื่ออายุรแพทย์โรคข้อและรูมาติสซั่มที่ได้รับ
"วุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบอาชีพเวชกรรม อนุสาขาอายุรแพทย์โรคข้อและรูมาติสซั่ม"

Displaying 161-180 of 249 results.
รูปภาพชื่อ - นามสกุลสาขาแพทย์เฉพาะทางชื่อหน่วยงานจังหวัด
นพ.สุรศักดิ์ นิลกานุวงศ์อายุรแพทย์โรคข้อฯโรงพยาบาลศิริราชกรุงเทพ
นพ.สูงชัย อังธารารักษ์อายุรแพทย์โรคข้อฯโรงพยาบาลราชวิถีกรุงเทพ
พญ.เสาวนีย์ เบญจมานุกูลอายุรแพทย์โรคข้อฯรพ.บ้านแพ้วสมุทรสาคร
นพ.อธิพงศ์ สูริประเสริฐอายุรแพทย์โรคข้อฯโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนกรุงเทพ
นพ.อนวรรถ ซื่อสุวรรณอายุรแพทย์โรคข้อฯวิภาวดีกรุงเทพ
นพ.อภิชาญ ชำนาญเวชอายุรแพทย์โรคข้อฯโรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์กรุงเทพ
พญ.อรรจนี มหรรฆานุเคราะห์อายุรแพทย์โรคข้อฯโรงพยาบาล ศรีนครินทร์ขอนแก่น
นพ.อรรณพ อรวงศ์ไพศาลอายุรแพทย์โรคข้อฯศิริราชกรุงเทพ
พญ.อรอนงค์ คิดบรรจงอายุรแพทย์โรคข้อฯชัยภูมิชัยภูมิ
พญ.อังคณา นรเศรษฐ์ธาดาอายุรแพทย์โรคข้อฯโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก
พญ.อังครัตน์ ศุภชัยศิริกุลอายุรแพทย์โรคข้อฯโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะกรุงเทพ
ผศ.พญ.อัจฉรา กุลวิสุทธิ์อายุรแพทย์โรคข้อฯโรงพยาบาลศิริราชกรุงเทพ
พญ.อัญชลี ไทรงามอายุรแพทย์โรคข้อฯตรังตรัง
พญ.อัมพร ปิติภากรอายุรแพทย์โรคข้อฯลำปางลำปาง
พญ.อาทิตยา แสงอรุณอายุรแพทย์โรคข้อฯโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเชียงใหม่
นพ.อานนท์ พงศ์ธรกุลพานิชอายุรแพทย์โรคข้อฯโรงพยาบาลวิชัยยุทธกรุงเทพ
พญ.อาพร จุติวิบูลย์สุขอายุรแพทย์โรคข้อฯเวชการุณย์รัศมิ์กรุงเทพ
พญ.อินทิรา อุไรเลิศอายุรแพทย์โรคข้อฯรพ. ภูมิพลฯกรุงเทพ
นพ.อุดม วิศิษฏสุนทรอายุรแพทย์โรคข้อฯโรงพยาบาลพญาไท 1กรุงเทพ
นพ.อุทิศ ดีสมโชคอายุรแพทย์โรคข้อฯ