รายชื่ออายุรแพทย์โรคข้อและรูมาติสซั่มที่ได้รับ
"วุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบอาชีพเวชกรรม อนุสาขาอายุรแพทย์โรคข้อและรูมาติสซั่ม"

Displaying 1-20 of 247 results.
รูปภาพชื่อ - นามสกุลสาขาแพทย์เฉพาะทางชื่อหน่วยงานจังหวัด
พญ.กนกรัตน์ นันทิรุจอายุรแพทย์โรคข้อฯรามาธิบดีกรุงเทพ
พญ.กัลยกร เชาว์วิศิษฐอายุรแพทย์โรคข้อฯกรุงเทพกรุงเทพ
พญ.กาญจนา บุญเสนออายุรแพทย์โรคข้อฯโรงพยาบาลจันทรุเบกษา จ.นครปฐมนครปฐม
นพ.กานน จตุวรพฤกษ์อายุรแพทย์โรคข้อฯรพ. ธรรมศาสตร์ปทุมธานี
นพ.กิตติ โตเต็มโชคชัยการอายุรแพทย์โรคข้อฯโรงพยาบาลพญาไท2กรุงเทพ
นพ.กิตติกร ดวงกำอายุรแพทย์โรคข้อฯรพ.ขอนแก่นขอนแก่น
พญ.กิตติวรรณ สุเมธกุลอายุรแพทย์โรคข้อฯโรงพยาบาลราชวิถีกรุงเทพ
พญ.กุลศิริ ธรรมโชติอายุรแพทย์โรคข้อฯโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรุงเทพ
พญ.เก็จกานต์ จิรวัฒน์ศิวาพรอายุรแพทย์โรคข้อฯรพ.เขาค้อเพชรบูรณ์
นพ.เกียรติ ภาสภิญโญอายุรแพทย์โรคข้อฯรพ.รามคำแหงกรุงเทพ
พญ.ขวัญฤทัย ศรีพวาทกุลอายุรแพทย์โรคข้อฯมหาราช นครราชสีมานครราชสีมา
นพ.เขมภพ ยงชัยรัตน์อายุรแพทย์โรคข้อฯประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์
พญ.จินตาหรา มังคะละอายุรแพทย์โรคข้อฯรพ.หนองคายหนองคาย
พญ.จิรภา มะลิขาวอายุรแพทย์โรคข้อฯโรงพยาบาลระยองระยอง
พญ.จีรภัทร วงศ์ชินศรีอายุรแพทย์โรคข้อฯมิชชั่นกรุงเทพ
พญ.จุฑากาญจน์ หงส์สวัสดิ์อายุรแพทย์โรคข้อฯโรงพยาบาลสิรินธรกรุงเทพ
พญ.ชนจันทร์ เพชรรัตน์อายุรแพทย์โรคข้อฯรพ.ราชบุรีราชบุรี
รศ.นพ.ชยวี เมืองจันทร์อายุรแพทย์โรคข้อฯคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลกรุงเทพ
นพ.ชัยโรจน์ ซึงสนธิพรอายุรแพทย์โรคข้อฯโรงพยาบาลนครธนกรุงเทพ
นพ.ชาตรี เปี่ยมศิริอายุรแพทย์โรคข้อฯโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ชลบุรี