รายชื่ออายุรแพทย์โรคข้อและรูมาติสซั่มที่ได้รับ
"วุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบอาชีพเวชกรรม อนุสาขาอายุรแพทย์โรคข้อและรูมาติสซั่ม"

Displaying 141-160 of 247 results.
รูปภาพชื่อ - นามสกุลสาขาแพทย์เฉพาะทางชื่อหน่วยงานจังหวัด
นส.สริดา เลาหพันธุ์สวัสดิ์อายุรแพทย์โรคข้อฯรพ.จุฬารัตน์9สมุทรปราการ
พญ.สหนันท์/เดิม เดือนเพ็ญ เลิศสินกอบศิริ/ เดิม ฉันทจิตปรียาอายุรแพทย์โรคข้อฯกรุงเทพหาดใหญ่สงขลา
นพ.สิทธิ์ หงษ์ทรงเกียรติอายุรแพทย์โรคข้อฯรพ. บีเอ็นเอชกรุงเทพ
นพ.สิทธิชัย เนตรวิจิตรพันธ์อายุรแพทย์โรคข้อฯโรงพยาบาลศรีนครินทร์ขอนแก่น
นพ.สิทธิชัย อุกฤษฏชนอายุรแพทย์โรคข้อฯรพ.จุฬาลงกรณ์กรุงเทพ
พญ.สิริพร จุทองอายุรแพทย์โรคข้อฯรพ.สงขลานครินทร์สงขลา
พญ.สิริพร มานวธงชัยอายุรแพทย์โรคข้อฯโรงพยาบาลวชิรพยาบาลกรุงเทพ
พญ.สิริพันธ์ ชวนตันติกมลอายุรแพทย์โรคข้อฯรพ.ราชวิถีกรุงเทพ
พญ.สิริรักษ์ สิทธิวุฒิวรพันธ์อายุรแพทย์โรคข้อฯโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จ.ชลบุรีชลบุรี
นพ.สุกิจ จิตรบำรุงอายุรแพทย์โรคข้อฯโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์กรุงเทพ
พญ.สุจินต์ เลิศวิเศษอายุรแพทย์โรคข้อฯโรงพยาบาล หาดใหญ่สงขลา
นพ.สุจิโรตถ์ หาญทวิชัยอายุรแพทย์โรคข้อฯโรงพยาบาลวชิรพยาบาลกรุงเทพ
พญ.สุดาทิพ ศิริชนะอายุรแพทย์โรคข้อฯพระมงกุฎเกล้ากรุงเทพ
นพ.สุทัศน์ เรืองจุติโพธิ์พานอายุรแพทย์โรคข้อฯโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์นครสวรรค์
นพ.สุพัฒน์ ทองภูสวรรค์อายุรแพทย์โรคข้อฯรพ.บำรุงราษฎร์กรุงเทพ
รศ.พญ.สุมาภา ชัยอำนวยอายุรแพทย์โรคข้อฯโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ากรุงเทพ
นพ.สุรชัย นิธิเกตุกุลอายุรแพทย์โรคข้อฯรพ.สมิติเวชกรุงเทพ
นพ.สุรพงษ์ มาศรังสรรค์อายุรแพทย์โรคข้อฯโรงพยาบาลพญาไท 2กรุงเทพ
นพ.สุรราชย์ ธำรงลักษณ์อายุรแพทย์โรคข้อฯโรงพยาบาลกรุงเทพกรุงเทพ
นพ.สุรวุฒิ ปรีชานนท์อายุรแพทย์โรคข้อฯโรงพยาบาลวิชัยยุทธกรุงเทพ