รายชื่ออายุรแพทย์โรคข้อและรูมาติสซั่มที่ได้รับ
"วุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบอาชีพเวชกรรม อนุสาขาอายุรแพทย์โรคข้อและรูมาติสซั่ม"

Displaying 121-140 of 247 results.
รูปภาพชื่อ - นามสกุลสาขาแพทย์เฉพาะทางชื่อหน่วยงานจังหวัด
นพ.วิรัตน์ ภิญโญพรพานิชอายุรแพทย์โรคข้อฯโรงพยาบาลเมดพาร์คกรุงเทพ
พญ.วิรันยา พากเพียรอายุรแพทย์โรคข้อฯ
พญ.วิริยา เชื้อลีอายุรแพทย์โรคข้อฯสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
นพ.วิโรจน์ ศุกรโสจิอายุรแพทย์โรคข้อฯโรงพยาบาลรามคำแหงกรุงเทพ
พญ.วิไลพร สกุลพิพัฒน์ศิลป์อายุรแพทย์โรคข้อฯโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชสุพรรณบุรี
นพ.วิวัฒน์ สุรพรสวัสดิ์อายุรแพทย์โรคข้อฯสหคลินิกภาวนาปัญญาวิสุทธิ์จันทบุรี
นพ.วีระพงศ์ ผู้มีธรรมอายุรแพทย์โรคข้อฯโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี
พญ.ศมนันท์ อินทองคำอายุรแพทย์โรคข้อฯรพ ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ชุมพร
พญ.ศรีสกุล บุญตราอายุรแพทย์โรคข้อฯโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมานครราชสีมา
พญ.ศศิภาส์ หมื่นนุชอายุรแพทย์โรคข้อฯไทยนครินทร์กรุงเทพ
พญ.ศศิมน บริรักวิสิฐศักดิ์อายุรแพทย์โรคข้อฯราชบุรีราชบุรี
รศ.นพ.ศิรภพ สุวรรณโรจน์อายุรแพทย์โรคข้อฯโรงพยาบาลศรีนครินทร์ขอนแก่น
พญ.ศุภราภรณ์ วังแก้วอายุรแพทย์โรคข้อฯมหาราชนครเชียงใหม่เชียงใหม่
พญ.ศุภวรรณ ศิริวัฒนกุลอายุรแพทย์โรคข้อฯศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกกรุงเทพ
พญ.สมจิตร ประภาพันธ์อายุรแพทย์โรคข้อฯโรงพยาบาลธนบุรี 1กรุงเทพ
นพ.สมชาย เอื้อรัตนวงศ์อายุรแพทย์โรคข้อฯศูนย์แพทย์พัฒนากรุงเทพ
นพ.สมบูรณ์ อินทลาภาพรอายุรแพทย์โรคข้อฯโรงพยาบาลศิริราชกรุงเทพ
นพ.สมยศ ฟองศรีสินอายุรแพทย์โรคข้อฯโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตภูเก็ต
นพ.สมศักดิ์ ปัญจสมานวงศ์อายุรแพทย์โรคข้อฯรพ.ระยองระยอง
พญ.สรวงกนก เผ่าทรงอายุรแพทย์โรคข้อฯลาดพร้าวกรุงเทพ