รายชื่ออายุรแพทย์โรคข้อและรูมาติสซั่มที่ได้รับ
"วุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบอาชีพเวชกรรม อนุสาขาอายุรแพทย์โรคข้อและรูมาติสซั่ม"

Displaying 101-120 of 247 results.
รูปภาพชื่อ - นามสกุลสาขาแพทย์เฉพาะทางชื่อหน่วยงานจังหวัด
นพ.ภาสกร แสงสว่างโชติอายุรแพทย์โรคข้อฯศูนย์การแพทย์ มศวนครนายก
พญ.ภิรดี ศรีจันทร์อายุรแพทย์โรคข้อฯรพ. พระนั่งเกล้านนทบุรี
รศ.นพ.มงคล วัฒนสุขอายุรแพทย์โรคข้อฯคลินิกเวชกรรมแพทย์มงคลชลบุรี
พญ.มณีรัตน์ ธนกิติวิรุฬอายุรแพทย์โรคข้อฯโรงพยาบาลธนบุรี 1กรุงเทพ
ศ.พญ.มนาธิป โอศิริอายุรแพทย์โรคข้อฯโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์กรุงเทพ
นพ.ยุทธนา สงวนศักดิ์โกศลอายุรแพทย์โรคข้อฯโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9สมุทรปราการ
พญ.อารีย์ลักษ์ จินดาบรรเจิดอายุรแพทย์โรคข้อฯโรงพยาบาลนนทเวชนนทบุรี
พญ.ระวีพร มุขดีอายุรแพทย์โรคข้อฯโรงพยาบาลบางปะกอก9ระยอง
นายรัตตะพล ภัคโชตานนท์อายุรแพทย์โรคข้อฯพมกกรุงเทพ
พญ.รัตนภา เผื่อนอุดมอายุรแพทย์โรคข้อฯรพ. วชิรพยาบาลกรุงเทพ
ศ.พญ.รัตนวดี ณ นครอายุรแพทย์โรคข้อฯม.ขอนแก่ขอนแก่น
พญ.วนิดา วงศ์เยาว์ฟ้าอายุรแพทย์โรคข้อฯโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานี
พญ.วรกานต์ ทิพย์สิงห์อายุรแพทย์โรคข้อฯชลประทานนนทบุรี
ศ.พญ.วรวิทย์ เลาห์เรณูอายุรแพทย์โรคข้อฯรพ. มหาราชนครเชียงใหม่เชียงใหม่
นพ.วรัชมน วิทยาคมอายุรแพทย์โรคข้อฯโรงพยาบาลราชพฤกษ์ขอนแก่น
พญ.วันรัชดา คัชมาตย์อายุรแพทย์โรคข้อฯศิริราชกรุงเทพ
นพ.วินัย องค์พิพัฒนกุลอายุรแพทย์โรคข้อฯโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่นกรุงเทพ
พญ.วิภาดา จาติเสถียรอายุรแพทย์โรคข้อฯจุฬาลงภรณ์กรุงเทพ
พญ.วิมล จังสมบัติศิริอายุรแพทย์โรคข้อฯชลบุรีชลบุรี
พญ.วิยะนุช โลมะรัตน์ อายุรแพทย์โรคข้อฯสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี