รายชื่ออายุรแพทย์โรคข้อและรูมาติสซั่มที่ได้รับ
"วุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบอาชีพเวชกรรม อนุสาขาอายุรแพทย์โรคข้อและรูมาติสซั่ม"

Displaying 101-120 of 249 results.
รูปภาพชื่อ - นามสกุลสาขาแพทย์เฉพาะทางชื่อหน่วยงานจังหวัด
นพ.ภาสกร แสงสว่างโชติอายุรแพทย์โรคข้อฯศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ คณะแพทยศาสตร์ มศว.นครนายก
พญ.ภิรดี ศรีจันทร์อายุรแพทย์โรคข้อฯรพ. พระนั่งเกล้านนทบุรี
รศ.นพ.มงคล วัฒนสุขอายุรแพทย์โรคข้อฯคลินิกเวชกรรมแพทย์มงคลชลบุรี
พญ.มณีรัตน์ ธนกิติวิรุฬอายุรแพทย์โรคข้อฯโรงพยาบาลธนบุรี 1กรุงเทพ
ศ.พญ.มนาธิป โอศิริอายุรแพทย์โรคข้อฯโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์กรุงเทพ
นพ.ยุทธนา สงวนศักดิ์โกศลอายุรแพทย์โรคข้อฯโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9สมุทรปราการ
พญ.เยาวลักษณ์ จินดาบรรเจิดอายุรแพทย์โรคข้อฯโรงพยาบาลศุภมิตรเสนาอยุธยา
พญ.ระวีพร มุขดีอายุรแพทย์โรคข้อฯโรงพยาบาลกรุงเทพสำนักงานใหญ่ระยอง
ผศ.นพ.รัตตะพล ภัคโชตานนท์อายุรแพทย์โรคข้อฯโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ากรุงเทพ
พญ.รัตนภา เผื่อนอุดมอายุรแพทย์โรคข้อฯรพ. วชิรพยาบาลกรุงเทพ
ศ.พญ.รัตนวดี ณ นครอายุรแพทย์โรคข้อฯโรงพยาบาลศรีนครินทร์ขอนแก่น
พญ.วนิดา วงศ์เยาว์ฟ้าอายุรแพทย์โรคข้อฯโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานี
พญ.วรกานต์ ทิพย์สิงห์อายุรแพทย์โรคข้อฯชลประทานนนทบุรี
ศ.พญ.วรวิทย์ เลาห์เรณูอายุรแพทย์โรคข้อฯรพ. มหาราชนครเชียงใหม่เชียงใหม่
นพ.วรัชมน วิทยาคมอายุรแพทย์โรคข้อฯราชพฤกษ์ขอนแก่น
รศ.พญ.วันรัชดา คัชมาตย์อายุรแพทย์โรคข้อฯโรงพยาบาลศิริราชกรุงเทพ
นพ.วินัย องค์พิพัฒนกุลอายุรแพทย์โรคข้อฯโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่นกรุงเทพ
พญ.วิภาดา จาติเสถียรอายุรแพทย์โรคข้อฯโรงพยาบาลจุฬาภรณ์กรุงเทพ
พญ.วิมล จังสมบัติศิริอายุรแพทย์โรคข้อฯชลบุรีชลบุรี
พญ.วิยะนุช โลมะรัตน์ อายุรแพทย์โรคข้อฯสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี