รายชื่ออายุรแพทย์โรคข้อและรูมาติสซั่มที่ได้รับ
"วุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบอาชีพเวชกรรม อนุสาขาอายุรแพทย์โรคข้อและรูมาติสซั่ม"

Displaying 81-100 of 247 results.
รูปภาพชื่อ - นามสกุลสาขาแพทย์เฉพาะทางชื่อหน่วยงานจังหวัด
นพ.พรทวี เลิศศรีสถิตอายุรแพทย์โรคข้อฯโรงพยาบาลนครธนกรุงเทพ
พญ.พรทิพย์ เกียรติก้องชูชัยอายุรแพทย์โรคข้อฯค่ายประจักษ์ศิลปาคมอุดรธานี
ผศ.พญ.พรทิพย์ อินทร์พิบูลย์อายุรแพทย์โรคข้อฯโรงพยาบาลสงขลานครินทร์สงขลา
พญ.พรเพ็ญ อัครวัชรางกูร โกอายุรแพทย์โรคข้อฯสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชาชลบุรี
พญ.พลอยรุ้ง เล้าสุขศรีอายุรแพทย์โรคข้อฯโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์นครสวรรค์
พญ.พักตร์เพียงเพ็ญ ศรวิบูลย์ศักดิ์อายุรแพทย์โรคข้อฯรพ.ธรรมศาสตร์ปทุมธานี
พญ.พัชรวรรณ สืบมีอายุรแพทย์โรคข้อฯรพ.ร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด
พญ.พันธุ์จง หาญวิวัฒนกุลอายุรแพทย์โรคข้อฯรพ. ธรรมศาสตร์ปทุมธานี
พญ.พัสวี วนานุวัธอายุรแพทย์โรคข้อฯโรงพยาบาลตำรวจกรุงเทพ
นส.พิชญา โอเจริญอายุรแพทย์โรคข้อฯคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีกรุงเทพ
นพ.พิบูลย์ ดวงเฉลิมวงศ์อายุรแพทย์โรคข้อฯโรงพยาบาลราษฎร์บูรณะกรุงเทพ
นพ.พิพัฒน์ งามมีศรีอายุรแพทย์โรคข้อฯสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์กรุงเทพ
พญ.พิมพ์ชนก ตันติวงส์อายุรแพทย์โรคข้อฯโรงพยาบาล ขอนแก่นขอนแก่น
พญ.พิศมัย จารุศิริพิพัฒน์อายุรแพทย์โรคข้อฯสมิติเวช สุขุมวิทกรุงเทพ
นพ.พีระวัฒน์ บุนยตีรณะอายุรแพทย์โรคข้อฯโรงพยาบาลร่มฉัตรนครสวรรค์
นพ.พุทธิรัต ลิ่วเฉลิมวงศ์อายุรแพทย์โรคข้อฯโรงพยาบาลเซ็นทรัลเยนเนอรัลกรุงเทพ
รศ.พญ.ไพจิตต์ อัศวธนบดีอายุรแพทย์โรคข้อฯรพ. พระมงกุฎเกล้าฯกรุงเทพ
พญ.ภัทริยา มาลัยศรีอายุรแพทย์โรคข้อฯมหาราชนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช
พญ.ภารณี เอื้อทวีเกียรติอายุรแพทย์โรคข้อฯโรงพยาบาลเมดพาร์คกรุงเทพ
พญ.ภาวินี เหลืองรุ่งโรจน์อายุรแพทย์โรคข้อฯสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี