รายชื่ออายุรแพทย์โรคข้อและรูมาติสซั่มที่ได้รับ
"วุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบอาชีพเวชกรรม อนุสาขาอายุรแพทย์โรคข้อและรูมาติสซั่ม"

Displaying 61-80 of 247 results.
รูปภาพชื่อ - นามสกุลสาขาแพทย์เฉพาะทางชื่อหน่วยงานจังหวัด
พญ.ประภัสสร อัศวโสตถิ์อายุรแพทย์โรคข้อฯรพ.อุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
รศ.พญ.ประภาพร พิสิษฐ์กุลอายุรแพทย์โรคข้อฯโรงพยาบาล รามาธิบดีกรุงเทพ
พญ.ปริฉัตร เอื้ออารีวงศาอายุรแพทย์โรคข้อฯมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สงขลา
นพ.ปรีดา โรจนศานติกุลอายุรแพทย์โรคข้อฯกรุงเทพหาดใหญ่สงขลา
ศ.พญ.ปวีณา เชี่ยวชาญวิศวกิจอายุรแพทย์โรคข้อฯคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลกรุงเทพ
พญ.ปัญญ์ชลี สัตย์พานิชอายุรแพทย์โรคข้อฯรพ.วชิรพยาบาลกรุงเทพ
พญ.ปัญนิภา บุบผะเรณูอายุรแพทย์โรคข้อฯโรงพยาบาลราชวิถีกรุงเทพ
รศ.พญ.ปารวี ชีวะอิสระกุลอายุรแพทย์โรคข้อฯรพ.รามาธิบดีกรุงเทพ
พญ.ปิ่นหยก ศรีศันสนีย์อายุรแพทย์โรคข้อฯรพ.สุรินทร์สุรินทร์
พญ.ปิยนุช โอเจริญอายุรแพทย์โรคข้อฯ
พญ.ปียฉัตร คงเมืองอายุรแพทย์โรคข้อฯสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานี
พญ.ปูชนิยะดา วิเชียรธรรมอายุรแพทย์โรคข้อฯ-กรุงเทพ
นพ.พงศ์ธร ณรงค์ฤกษ์นาวินอายุรแพทย์โรคข้อฯPhramongkutklao College Of Medicineกรุงเทพ
นพ.พงษ์จิรัษฎ์ ตันตยาคมอายุรแพทย์โรคข้อฯโรงพยาบาลศิริราชปิยมหาการุณย์กรุงเทพ
พญ.รุ่งกาณต์ รักษาสกุลอายุรแพทย์โรคข้อฯพระนครศรีอยุธยาอยุธยา
พญ.เล็ก ปริวิสุทธิ์อายุรแพทย์โรคข้อฯโรงพยาบาลศิริราชกรุงเทพ
นพ.พนมกร หล้าคำอายุรแพทย์โรคข้อฯเชียงรายประชานุเคราะห์เชียงราย
นพ.พนัสพงษ์ จันทร์บรรเจิดอายุรแพทย์โรคข้อฯคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนากรุงเทพ
นพ.พรชัย เดชานุวงษ์อายุรแพทย์โรคข้อฯโรงพยาบาลวชิรพยาบาลกรุงเทพ
พลโทหญิง ศ.คลินิก พญ.พรฑิตา ชัยอำนวยอายุรแพทย์โรคข้อฯโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ากรุงเทพ