รายชื่ออายุรแพทย์โรคข้อและรูมาติสซั่มที่ได้รับ
"วุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบอาชีพเวชกรรม อนุสาขาอายุรแพทย์โรคข้อและรูมาติสซั่ม"

Displaying 41-60 of 247 results.
รูปภาพชื่อ - นามสกุลสาขาแพทย์เฉพาะทางชื่อหน่วยงานจังหวัด
พญ.ธีรดา อัศวศักดิ์สกุลอายุรแพทย์โรคข้อฯโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์กรุงเทพ
นพ.นพรัตน์ ฤชากรอายุรแพทย์โรคข้อฯศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีนครนายก
พญ.นพวรรณ โฆษิตชัยวัฒน์อายุรแพทย์โรคข้อฯปิยะเวทกรุงเทพ
พญ.นราวดี โฆษิตเภสัชอายุรแพทย์โรคข้อฯรพ. กรุงเทพหัวหินประจวบคีรีขันธ์
พญ.นวรัตน์ จิรรัตนโสภาอายุรแพทย์โรคข้อฯYala Hospitalยะลา
พญ.นันทกานต์ พงศ์ธรกุลพานิชอายุรแพทย์โรคข้อฯคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีกรุงเทพ
รศ.พญ.นันทนา กสิตานนท์อายุรแพทย์โรคข้อฯมหาราชนครเชียงใหม่เชียงใหม่
พญ.นันทรัตน์ วงษ์วรอาภรณ์อายุรแพทย์โรคข้อฯโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ชลบุรี
พญ.นาถฤดี พรินทรากูลอายุรแพทย์โรคข้อฯรพ.ลานนาเชียงใหม่
พญ.นารีรัตน์ พุ่มสลุดอายุรแพทย์โรคข้อฯโรงพยาบาลพิจิตรพิจิตร
พญ.นิตยาวดี เอี่ยมสอาดอายุรแพทย์โรคข้อฯรพ. สระบุรีสระบุรี
พญ.นีรชา สุรภากุลอายุรแพทย์โรคข้อฯรพ. สระบุรีสระบุรี
นพ.บดินทร์ บุตรธรรมอายุรแพทย์โรคข้อฯรพ.ม.นเรศวรพิษณุโลก
นายบัลลังก์ เอกบัณฑิตอายุรแพทย์โรคข้อฯโรงพยาบาลรามคำแหงกรุงเทพ
รศ.พญ.บุญจริง ศิริไพฑูรย์อายุรแพทย์โรคข้อฯรพ.ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธกรุงเทพมหานคร
พญ.บุษกร ดาราวรรณกุลอายุรแพทย์โรคข้อฯโรงพยาบาล บำรุงราษฎร์กรุงเทพ
ผศ.นพ.ปฐพงศ์ โตวิวัฒน์อายุรแพทย์โรคข้อฯโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรพิษณุโลก
นพ.ปรวัฒน์ มะกรวัฒนะอายุรแพทย์โรคข้อฯโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์กรุงเทพ
นพ.ประพันธ์ บูรณบุรีเดชอายุรแพทย์โรคข้อฯคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาชลบุรี
พญ.ประพิศ เทพอารักษ์กุลอายุรแพทย์โรคข้อฯรพ.สรรพสิประสงค์อุบลราชธานี