รายชื่ออายุรแพทย์โรคข้อและรูมาติสซั่มที่ได้รับ
"วุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบอาชีพเวชกรรม อนุสาขาอายุรแพทย์โรคข้อและรูมาติสซั่ม"

Displaying 21-40 of 247 results.
รูปภาพชื่อ - นามสกุลสาขาแพทย์เฉพาะทางชื่อหน่วยงานจังหวัด
นพ.ชาติวุฒิ ค้ำชูอายุรแพทย์โรคข้อฯสินแพทย์กรุงเทพ
พญ.ชิงชิง ฟูเจริญอายุรแพทย์โรคข้อฯศรีนครินทร์ขอนแก่น
นพ.โชคชัย กิตติญาณปัญญาอายุรแพทย์โรคข้อฯเลิดสินกรุงเทพ
นพ.โชคชัย ธนาเดชสุนทรอายุรแพทย์โรคข้อฯโรงพยาบาลรามาธิบดีกรุงเทพ
พญ.โชติมา ศรศิริวงศ์อายุรแพทย์โรคข้อฯรพ.ระยองระยอง
พญ.ญาดา ศิริพันธ์โนนอายุรแพทย์โรคข้อฯศูนย์ขอนแก่นขอนแก่น
นส.ฐาปนีย์ ทิพรสอายุรแพทย์โรคข้อฯร.พ.เลยเลย
รศ.นพ.ฐิตเวทย์ ตุมราศวินอายุรแพทย์โรคข้อฯโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์กรุงเทพ
นพ.ณพฤษภ์ หลิมสกุลอายุรแพทย์โรคข้อฯวชิระภูเก็ตภูเก็ต
นพ.ณัฐพงศ์ สุนันทเมธีอายุรแพทย์โรคข้อฯหาดใหญ่สงขลา
พญ.ณีรวัลย์ กระแจะจันทร์อายุรแพทย์โรคข้อฯราชวิถีกรุงเทพ
พญ.ดรุณี คงแป้นอายุรแพทย์โรคข้อฯรพ.มหาราชนครราชสีมานครราชสีมา
พญ.ดวงกมล เอี่ยวเรืองสุรัติอายุรแพทย์โรคข้อฯคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สงขลา
พญ.ดาริกา ทรงวุฒิอายุรแพทย์โรคข้อฯศิริราชปิยะมหาราชการุณย์กรุงเทพ
พญ.ทัศนีย์ กิตอำนวยพงษ์อายุรแพทย์โรคข้อฯราชวิถีกรุงเทพ
นพ.ธนพงษ์ อัสนุเมธอายุรแพทย์โรคข้อฯโรงพยาบาลเจ้าพระยากรุงเทพ
พญ.ธนัชชล นิ่มปุญญกำพงษ์อายุรแพทย์โรคข้อฯราชพิพัฒน์กรุงเทพ
นายธเนศ ปิติธรรมภรณ์อายุรแพทย์โรคข้อฯสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์กรุงเทพ
นพ.ธานี ตั้งอรุณสันติอายุรแพทย์โรคข้อฯโรงพยาบาลรามาธิบดีกรุงเทพ
พญ.ธาริณี โรจน์สกุลกิจอายุรแพทย์โรคข้อฯรพ. สมิติเวชศรีราชาชลบุรี