รายชื่ออายุรแพทย์โรคข้อและรูมาติสซั่มที่ได้รับ
"วุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบอาชีพเวชกรรม อนุสาขาอายุรแพทย์โรคข้อและรูมาติสซั่ม"

Displaying 201-220 of 247 results.
รูปภาพชื่อ - นามสกุลสาขาแพทย์เฉพาะทางชื่อหน่วยงานจังหวัด
พญ.เรวดี เดชาทศพรอายุรแพทย์โรคข้อฯ
พญ.รัชญา เลิศนวพันธุ์อายุรแพทย์โรคข้อฯรพ. ธรรมศาสตร์ปทุมธานี
พญ.ณิชาภา ไถ้บ้านกวยอายุรแพทย์โรคข้อฯเจริญกรุง
พญ.ฐิติรัตน์ ภูริหิรัณย์ อายุรแพทย์โรคข้อฯโรงพยาบาลศูนย์นครปฐมนครปฐม
รศ.พญ.โสมรัชช์ วิไลยุคกุมารแพทย์โรคข้อฯรพ. รามาธิบดีกรุงเทพ
นพ.สุทธิ ธรรมพักตรกุลอายุรแพทย์โรคข้อฯบำรุงราษฎร์กรุงเทพ
พญ.มณฑิรา ช่อวิเชียร กุมารแพทย์โรคข้อฯรพ.พระมงกุฎเกล้า กรุงเทพ
พญ.ชยกมล นิยะสมกุมารแพทย์โรคข้อฯมหาวิทยาลัยนเรศวร
พญ.ภัณฑิรา ชอบใช้กุมารแพทย์โรคข้อฯโรงพยาบาลรามาธิบดี
นพ.รุ่งโรจน์ มนัสปรีเปรมกุมารแพทย์โรคข้อฯจุฬาลงกรณ์
พญ.พรสวรรค์ เลียวสุธามาศอายุรแพทย์โรคข้อฯพระมงกุฎเกล้ากรุงเทพ
พญ.ปฐมาวดี ชิตเพชรอายุรแพทย์โรคข้อฯรพ.สุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานี
พญ.ศิริวรรณ คงคาอายุรแพทย์โรคข้อฯโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก
พญ.สิริการย์ ตั้งชีวินศิริกูลกุมารแพทย์โรคข้อฯโรงพยาบาลวชิรพยาบาลกรุงเทพ
พญ.วณิชชา กัมทรทิพย์อายุรแพทย์โรคข้อฯมหาราชนครเชียงใหม่เชียงใหม่
พญ.สาธิมา วรรณเชษฐ์อายุรแพทย์โรคข้อฯโรงพยาบาลเวชธานีกรุงเทพ
นพ.พลยุทธิ์ ธรรศนัทธพงศ์อายุรแพทย์โรคข้อฯรพ พญาไท1กรุงเทพ
พญ.ทิพสุคนธ์ สถาปนศิริอายุรแพทย์โรคข้อฯกรุงเทพกรุงเทพ
พญ.สิริลักษณ์ นันทิยกุล อายุรแพทย์โรคข้อฯเจ้าพระยายมราชสุพรรณบุรี
พญ.นิภาภรณ์ อินทรสัตกุลอายุรแพทย์โรคข้อฯอุดรธานี