รายชื่ออายุรแพทย์โรคข้อและรูมาติสซั่มที่ได้รับ
"วุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบอาชีพเวชกรรม อนุสาขาอายุรแพทย์โรคข้อและรูมาติสซั่ม"

Displaying 181-200 of 247 results.
รูปภาพชื่อ - นามสกุลสาขาแพทย์เฉพาะทางชื่อหน่วยงานจังหวัด
นพ.เอนก ไสวเสวีอายุรแพทย์โรคข้อฯโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชกรุงเทพ
พญ.เอมวลี อารมย์ดีอายุรแพทย์โรคข้อฯรพ.ศิริราชกรุงเทพ
พญ.ไรวินท์ สุวรรณมาโจอายุรแพทย์โรคข้อฯมหาสารคามมหาสารคาม
พญ.ภัทร์นฤน พงศ์กูลเกียรติอายุรแพทย์โรคข้อฯคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอนแก่น
นพ.สิทธิกร ศรีวรภัทรกุลอายุรแพทย์โรคข้อฯชลบุรีชลบุรี
พญ.ณัฐรดี พุฒินาถอายุรแพทย์โรคข้อฯรพ.สิรินธรกรุงเทพ
พญ.ธนะนันท์ ตรงกมลธรรมอายุรแพทย์โรคข้อฯรพ.พญาไทศรีราชานนทบุรี
พญ.สิริมา เจริญพักตร์อายุรแพทย์โรคข้อฯรพ.สมเด็จ ณ ศรีราชาชลบุรี
พญ.วศินี ศิริวงศ์ไพรัชอายุรแพทย์โรคข้อฯสมิติเวช สุขุมวิทกรุงเทพ
นพ.เมธี การุณย์คติมาอายุรแพทย์โรคข้อฯรพ.ตากสินกรุงเทพ
พญ.พรรณรัตน์ สายสิริเวชกุล อายุรแพทย์โรคข้อฯนครปฐมนครปฐม
นพ.ปัญญพณ วัฒนาศรีโรจน์อายุรแพทย์โรคข้อฯสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชาชลบุรี
นพ.สมฤกษ์ อินจันทร์อายุรแพทย์โรคข้อฯรพ.เปาโลเกษตรกรุงเทพ
พญ.กาญจนารัฐ พัฒนาโภคินสกุลอายุรแพทย์โรคข้อฯกทม-ภูเก็ตภูเก็ต
นพ.จิรพัฒน์ ธีระกนกอายุรแพทย์โรคข้อฯโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชากรุงเทพ
นพ.อนันต์ เจนกิตติวงศ์อายุรแพทย์โรคข้อฯ
พญ.ธนพร กลิ่นอ่อน(อินทรศัพท์)อายุรแพทย์โรคข้อฯ
นพ.บุญเอก จันศิริมงคลอายุรแพทย์โรคข้อฯ
พญ.สุดอำไพ จารุกิจโสภาอายุรแพทย์โรคข้อฯรพ. เมดพาร์คกรุงเทพ
ผศ.พญ.พิณทิพย์ งามจรรยาภรณ์อายุรแพทย์โรคข้อฯรามาธิบดีกรุงเทพ