รายชื่ออายุรแพทย์โรคข้อและรูมาติสซั่มที่ได้รับ "วุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบอาชีพเวชกรรม อนุสาขาอายุรแพทย์โรคข้อและรูมาติสซั่ม

Displaying 1-20 of 215 results.
คำนำหน้าชื่อชื่อนามสกุลชื่อหน่วยงาน
ผศ.พญ.กนกรัตน์นันทิรุจโรงพยาบาลรามาธิบดี
พญ.กัลยกรเชาว์วิศิษฐโรงพยาบาลกรุงเทพ
พญ.กาญจนาบุญเสนอโรงพยาบาลจันทรุเบกษา
นพ.กานน จตุวรพฤกษ์รพ. ธรรมศาสตร์
นพ.กิตติโตเต็มโชคชัยการโรงพยาบาลรามาธิบดี
นพ.กิตติกร ดวงกำรพ. ขอนแก่น
อ.พญ.กิตติวรรณสุเมธกุลโรงพยาบาลราชวิถี
พญ.กุลศิริธรรมโชติโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
พญ.เก็จกานต์จิรวัฒน์ศิวาพรรพ.สกลนคร
นพ.เกียรติภาสภิญโญรพ.รามคำแหง
พญ.ขวัญฤทัยศรีพวาทกุลรพ.มหาราชนครราชสีมา
นพ.เขมภพ ยงชัยรัตน์รพ.ประจวบคีรีขันธ์
พญ.จินตาหรา มังคะละโรงพยาบาล หนองคาย
พญ.จิรภามะลิขาวสหคลินิกหมอสมบูรณ์-จิรภา มะลิขาว
พญ.จีรภัทรวงศ์ชินศรีโรงพยาบาลมิชชั่น
พญ.จุฑากาญจน์หงส์สวัสดิ์โรงพยาบาลสิรินธร
พญ.ชนจันทร์เพชรรัตน์รพ.ราชบุรี
รศ.นพ.ชยวีเมืองจันทร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
นพ.ชัยโรจน์ซึงสนธิพรโรงพยาบาลนครธน
นพ.ชาตรีเปี่ยมศิริโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์