รายชื่ออายุรแพทย์โรคข้อและรูมาติสซั่มที่ได้รับ "วุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบอาชีพเวชกรรม อนุสาขาอายุรแพทย์โรคข้อและรูมาติสซั่ม

Displaying 1-20 of 204 results.
คำนำหน้าชื่อชื่อนามสกุลชื่อหน่วยงาน
ผศ.พญ.กนกรัตน์นันทิรุจโรงพยาบาลรามาธิบดี
พญ.กัลยกรเชาว์วิศิษฐโรงพยาบาลกรุงเทพ
พญ.กาญจนาบุญเสนอโรงพยาบาลจันทรุเบกษา
นพ.กานน จตุวรพฤกษ์ รพ ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
นพ.กิตติโตเต็มโชคชัยการโรงพยาบาลรามาธิบดี
นพ.กิตติกร ดวงกำรพ. ขอนแก่น
อ.พญ.กิตติวรรณสุเมธกุลโรงพยาบาลราชวิถี
พญ.กุลศิริธรรมโชติโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
พญ.เก็จกานต์จิรวัฒน์ศิวาพรโรงพยาบาลสกลนคร
นพ.เกียรติภาสภิญโญรพ.รามคำแหง
พญ.ขวัญฤทัยศรีพวาทกุลรพ.มหาราชนครราชสีมา
นพ.เขมภพ ยงชัยรัตน์ประจวบคีรีขันธ์
พญ.จินตาหรา มังคะละโรงพยาบาล หนองคาย
พญ.จิรภามะลิขาวคลินิกหมอสมบูรณ์ มะลิขาว
พญ.จีรภัทรวงศ์ชินศรีโรงพยาบาลมิชชั่น
พญ.จุฑากาญจน์หงส์สวัสดิ์โรงพยาบาลสิรินธร
พญ.ชนจันทร์เพชรรัตน์รพ.ราชบุรี
นพ.ชยวีเมืองจันทร์โรงพยาบาลศิริราช
นพ.ชัยโรจน์ซึงสนธิพรโรงพยาบาลนครธน
นพ.ชาตรีเปี่ยมศิริโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์