รายชื่ออายุรแพทย์โรคข้อและรูมาติสซั่มที่ได้รับ "วุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบอาชีพเวชกรรม อนุสาขาอายุรแพทย์โรคข้อและรูมาติสซั่ม

Displaying 1-20 of 217 results.
คำนำหน้าชื่อชื่อนามสกุลชื่อหน่วยงานจังหวัด
พญ.กนกรัตน์ นันทิรุจรามาธิบดีกรุงเทพฯ
พญ.กัลยกรเชาว์วิศิษฐกรุงเทพ
พญ.กาญจนาบุญเสนอโรงพยาบาลจันทรุเบกษา จ.นครปฐม
นพ.กานน จตุวรพฤกษ์รพ. ธรรมศาสตร์
นพ.กิตติโตเต็มโชคชัยการโรงพยาบาลรามาธิบดี 
นพ.กิตติกรดวงกำรพ.ขอนแก่น
อ.พญ.กิตติวรรณสุเมธกุลโรงพยาบาลราชวิถี
พญ.กุลศิริธรรมโชติโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
พญ.เก็จกานต์จิรวัฒน์ศิวาพรรพ.สกลนคร
นพ.เกียรติภาสภิญโญรพ.รามคำแหง
พญ.ขวัญฤทัยศรีพวาทกุลมหาราช ยครราชสีมา
นพ.เขมภพยงชัยรัตน์ประจวบคีรีขันธ์
พญ.จินตาหรามังคะละรพ.หนองคาย 
พญ.จิรภามะลิขาวโรงพยาบาลระยอง 
พญ.จีรภัทร วงศ์ชินศรีมิชชั่น 
พญ.จุฑากาญจน์หงส์สวัสดิ์โรงพยาบาลสิรินธร
พญ.ชนจันทร์เพชรรัตน์รพ.ราชบุรี
รศ.นพ.ชยวีเมืองจันทร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
นพ.ชัยโรจน์ซึงสนธิพรโรงพยาบาลนครธน 
นพ.ชาตรีเปี่ยมศิริโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์