หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย

เลขที่ 80 หมู่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย