เกี่ยวกับ

วันจันทร์ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔

๐๘.๓๐ – ๑๗.๐๐ น.     กีฬาสัมพันธ์ ส.บ.ม.ท. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย / นันทนาการ

๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.     ลงทะเบียนเพื่อรับเอกสารและของที่ระลึก

๑๕.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.     ปฐมนิเทศ ชี้แจงวัตถุประสงค์ และรายละเอียดการจัดประชุมสัมมนาฯ

๑๘.๓๐ – ๒๐.๓๐ น.     ศึกษาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

 

วันอังคารที่ ๑๔ธันวาคม๒๕๖๔

๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น.     ลงทะเบียนเพื่อรับเอกสารและของที่ระลึก (เพิ่มเติม) / รายงานตัวเพื่อรับโล่ประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการ

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.     การแสดงดนตรีนาฏศิลป์ท้องถิ่น

๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.     พิธีเปิดการประชุมสัมมนาทางวิชาการฯ กล่าวต้อนรับโดย ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายก ส.บ.ม.ท. กล่าวรายงาน / ประธานในพิธี ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ  อดีตเลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวเปิดงานการเสวนาเรื่อง “พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ : อนาคตการจัดการมัธยมศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑” โดย ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ อดีตเลขาธิการสภาการศึกษา

๑๑.๐๐ – ๑๒.๓๐ น.     ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๕๐) / รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๔๙)

๑๒.๓๐ – ๑๓.๓๐ น.     รับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.     พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการ

๑๖.๓๐ – ๒๑.๓๐ น.     กิจกรรมสานสายใยความรักความผูกพันของมวลสมาชิก

 

วันพุธที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔

๐๗.๓๐ – ๐๘.๓๐ น.     ผู้บริหารดีเด่นปี ๒๕๖๓ รายงานตัวเพื่อรับโล่ประกาศเกียรติคุณ

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.     การแสดงดนตรีนาฏศิลป์ท้องถิ่น

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.     การเสวนาเรื่อง “บทบาทผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษากับการจัดการเรียนการสอนสมัยใหม่” โดย คณะวิทยากร

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.     รับประทานอาหารกลางวัน

๑๒.๓๐ – ๑๓.๐๐น.      การแสดงดนตรีนาฏศิลป์ท้องถิ่น ซักซ้อมลำดับขั้นตอนพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้บริหารดีเด่น

๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.     ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย กล่าวต้อนรับนายก ส.บ.ม.ท. กล่าวรายงาน พิธีประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติและพิธีมอบโล่ผู้บริหารดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓ / พิธีมอบโล่ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กดีเด่นการบรรยายพิเศษ  โดย ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๑๕.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.      สรุปผลการประชุมสัมมนาฯ

 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔

๐๘.๓๐ – ๐๘.๓๐ น.     การแสดงการแสดงดนตรีนาฏศิลป์ท้องถิ่น

๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.     ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้  การพัฒนาองค์กร และเป้าหมายการพัฒนาการศึกษา  แหล่งเรียนรู้ในชุมชน การส่งเสริมวิชาชีพในชุมชน และ บริบทโรงเรียนที่เป็นแบบอย่าง ในจังหวัดเชียงราย และจังหวัดพะเยา             

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.     รับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.     ศึกษาดูงานโรงเรียนที่เป็นแบบอย่างในจังหวัดเชียงราย และจังหวัดพะเยา

                  

วันศุกร์ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔

๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.     ศึกษาดูงาน  ณ โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ / ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมนิทัศน์ และพิพิธภัณฑ์เมืองเชียงราย ๗๕๐ ปี / ณ สถานที่แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอื่น ๆ

 

 หมายเหตุ : สูทและของที่ระลึกจะได้รับภายหลัง

 

 

*** คนลงทะเบียนไปแล้วจ่ายที่พักไปแล้วสิทธิ์ในการจองที่พักยังคงอยู่ และขอความร่วมมือผู้ลงทะเบียนกรุณาตรวจสอบขนาดสูทได้ที่ ลิงค์ Suit jacket Male (update).pdf และ Suit jacket female (update).pdf ที่ลิงค์ด้านล่างก่อนลงทะเบียน ***

ค่าลงทะเบียน

17 กันยายน - 14 ธันวาคม 2564 สมาชิก 3,000

การชำระเงิน:

  • ชื่อบัญชี เพื่อรับลงทะเบียน ส.บ.ม.ท
  • เลขที่บัญชี 059-039-5831
  • ธนาคารกรุงไทย สาขากระทรวงศึกษาธิการ

การส่งหลักฐานการโอนเงิน:

  • สามารถส่งหลักฐานเอกสารการโอนเงิน โดยการถ่ายภาพใบสลิปเงินโอน/สแกนใบสลิป หากเป็นการโอนเงินทางออนไลน์ (Internet Banking) ให้ใช้การ Capture หรือส่งภาพใบสลิปที่บันทึกไว้ในโทรศัพท์มือถือ/คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก เมื่อโอนเงินเรียบร้อยจาก application ของแต่ละธนาคาร
  • การแนบหลักฐานออนไลน์ให้คลิกที่ปุ่ม แจ้งชำระเงิน ในหน้าลงทะเบียน เพื่อทำการแนบหลักฐาน
  • กรณีไม่สามารถแนบออนไลน์ ให้ส่งทาง E-mail : saat@satrinon.ac.th เมื่อได้รับเอกสารแล้วทางเจ้าหน้าที่จะแจ้งผ่านทาง E-mail ที่ท่านแจ้งไว้

ลงทะเบียน

1.โปรดระบุชื่อและนามสกุลก่อนช่องอื่น หากระบบพบข้อมูลจะแสดงประวัติของท่านให้อัตโนมัติ หากไม่พบโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่สมาคมฯ

2.หากไม่แน่ใจว่าเป็นสมาชิกแล้วหรือไม่ กรุณาตรวจสอบเลขที่สมาชิกสมาคม หรือติดต่อเจ้าหน้าที่สมาคมฯ ก่อนลงทะเบียน

* สามารถตรวจสอบเลขที่สมาชิกได้ที่นี่ >> ตรวจสอบเลขที่สมาชิก

3. ลงทะเบียนต้องอัพโหลดหลักฐานการโอนเงินระบบจึงจะเสร็จสมบูรณ์ >> แจ้งหลักฐานชำระเงิน

  

แจ้งการชำระเงิน

* กรุณาพิมพ์ชื่อ นามสกุลผู้ลงทะเบียนโดยไม่ต้องระบุคำนำหน้าชื่อ และช่องจำนวนเงิน ไม่ต้องใส่ทศนิยมและคำว่าบาทต่อท้าย ตัวอย่าง  3000

ดูตัวอย่างการแจ้งชำระเงิน >> คลิ๊ก

ประเภทไฟล์ jpg,jpeg,pdf,doc,docx ขนาดไม่เกิน 2 MB

* ลงทะเบียนต้องอัพโหลดหลักฐานการโอนเงินระบบจึงจะเสร็จสมบูรณ์

ตรวจสอบการลงทะเบียน

ลิขสิทธิ์ 2017 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด

ให้สิทธิในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ i-Regist
แก่สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.)

Develop by IGENCO Co., Ltd.