วันที่

27 - 30 สิงหาคม 2562

เกี่ยวกับ

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้สมาชิกมีทัศนคติและมีแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
๒. เพื่อให้สมาชิกได้รับความรู้ความเข้าใจเพิ่มพูนประสบการณ์ในการบริหารสถานศึกษา
๓. เพื่อให้สมาชิกได้สร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๔. เพื่อให้สมาชิกได้ศึกษาแนวทางในการปรับปรุงการศึกษา ที่มี AI เข้ามามีบทบาทสําคัญ
๕. เพื่อประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติคุณของสมาชิกผู้เกษียณอายุราชการ ประจําปี๒๕๖๒ ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะอุทิศตนเสียสละทุ่มเทพลังกายใจประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี

ดาวน์โหลด เอกสารเพิ่มเติม


ค่าลงทะเบียน

01 สิงหาคม - 30 กันยายน 2562 สมาชิก 3,000

กรณีไม่มีค่าลงทะเบียนปรากฏ หรือเป็นงานสัมมนาฟรี หรือหลักสูตรฟรี ให้ข้ามขั้นตอนนี้

การชำระเงิน:

  • ชื่อบัญชี ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย
  • เลขที่บัญชี 059-1-13715-1
  • ธนาคารกรุงไทย สาขากระทรวงศึกษาธิการ

การส่งหลักฐานการโอนเงิน:

  • สามารถส่งหลักฐานเอกสารการโอนเงิน โดยการถ่ายภาพใบสลิปเงินโอน/สแกนใบสลิป หากเป็นการโอนเงินทางออนไลน์ (Internet Banking) ให้ใช้การ Capture หรือส่งภาพใบสลิปที่บันทึกไว้ในโทรศัพท์มือถือ/คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก เมื่อโอนเงินเรียบร้อยจาก application ของแต่ละธนาคาร
  • การแนบหลักฐานออนไลน์ให้คลิกที่ปุ่ม แจ้งชำระเงิน ในหน้าลงทะเบียน เพื่อทำการแนบหลักฐาน
  • กรณีไม่สามารถแนบออไนลน์ ให้ส่งทาง E-mail : [email protected] เมื่อได้รับเอกสารแล้วทางเจ้าหน้าที่จะแจ้งผ่านทาง E-mail ที่ท่านแจ้งไว้

ลงทะเบียน

1.โปรดระบุชื่อและนามสกุลก่อนช่องอื่น หากระบบพบข้อมูลจะแสดงประวัติของท่านให้อัตโนมัติ หากไม่พบโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่สมาคมฯ

2.หากไม่แน่ใจว่าเป็นสมาชิกแล้วหรือไม่ กรุณาตรวจสอบเลขที่สมาชิกสมาคม หรือติดต่อเจ้าหน้าที่สมาคมฯ ก่อนลงทะเบียน

* สามารถตรวจสอบเลขที่สมาชิกได้ที่นี่ >> ตรวจสอบเลขที่สมาชิก

3. ลงทะเบียนต้องอัพโหลดหลักฐานการโอนเงินระบบจึงจะเสร็จสมบูรณ์ >> แจ้งหลักฐานชำระเงิน

 

 

แจ้งการชำระเงิน

* กรุณาพิมพ์ชื่อ นามสกุลผู้ลงทะเบียนโดยไม่ต้องระบุคำนำหน้าชื่อ และช่องจำนวนเงิน ไม่ต้องใส่ทศนิยมและคำว่าบาทต่อท้าย ตัวอย่าง  3000

ดูตัวอย่างการแจ้งชำระเงิน >> คลิ๊ก

ประเภทไฟล์ jpg,jpeg,pdf,doc,docx ขนาดไม่เกิน 2 MB

* ลงทะเบียนต้องอัพโหลดหลักฐานการโอนเงินระบบจึงจะเสร็จสมบูรณ์

ตรวจสอบการลงทะเบียน

คำถามที่พบบ่อย

Q
การจ่ายค่าลงทะเบียนครั้งเดียวให้กับผู้ลงทะเบียนหลายคนสามารถทำได้หรือไม่อย่างไร? เช่น นายใจดี จ่ายค่าลงทะเบียนให้กับผู้ลงทะเบียน 5 คน คนละ 999 บาท 999x5=4,995 บาท เป็นต้น

A

สามารถทำได้ โดยชำระเงินยอดรวมแล้วเขียนชื่อ นามสกุลของผู้ลงทะเบียนทั้งหมดไว้ใน Payin Slip

จากนั้นให้ Upload หลักฐานการชำระเงินใบเดียวกันให้กับผู้ลงทะเบียนทุกคนค่ะ

 

Q
กรณีที่ต้องการใบเสร็จรับเงิน สามารถพิมพ์ด้วยตนเองหรือไปรับได้ที่ใด?

A

ผู้เข้าอบรมสามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินได้ด้วยตนเองผ่านเมนู ตรวจสอบการชำระเงิน

หรือติดต่อขอรับใบเสร็จรับเงินทางไปรษณีย์ โดยแจ้งอีเมล์มาที่ [email protected]

หรือติดต่อขอรับได้ที่หน้างานในวันที่มีการอบรม

Q
กรณีที่มีความประสงค์จะขอเปลี่ยนชื่อผู้เข้าอบรม สามารถทำอย่างไร?

A

สามารถทำได้โดยการแจ้ง 'ยกเลิก' ชื่อของผู้เข้าอบรมท่านนั้นๆ และแจ้งชื่อผู้เข้าอบรมท่านใหม่ เข้ามาที่อีเมล์แอดมิน

Q
หากมีความประสงค์ไม่ต้องการที่จะเข้าอบรมหรือขอยกเลิก จะสามารถขอคืนเงินค่าเข้าอบรมได้หรือไม่?

A

ทางเราขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินดังกล่าวค่ะ

ลิขสิทธิ์ 2017 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด

ให้สิทธิในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ i-Regist
แก่สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.)

Develop by IGENCO Co., Ltd.