งานประชุมวิชาการ
วันที่โครงการสถานที่จัดค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกบุคคลทั่วไป
29 พ.ค. 2566ลงทะเบียนโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์00
ปิดลงทะเบียน
05 - 06 ก.ย. 2566ประชุมวิชาการครั้งที่ 46 ประจำปี 2566 เรื่อง “นวัตกรรมและการเปลี่ยนผ่านของโลกอนาคต: บทบาทการพยาบาลจิตเวช” 8001,000
ปิดลงทะเบียน
วารสาร
วันที่โครงการสถานที่จัดค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกบุคคลทั่วไป
20 ธ.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2570การชำระเงินค่าเผยแพร่วารสาร6,0006,000ลงทะเบียน
ต่ออายุสมาชิก
วันที่โครงการสถานที่จัดค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกบุคคลทั่วไป
25 ต.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2570ต่ออายุสมาชิกสมาคม ประเภทราย 3 ปี00ลงทะเบียน