งานประชุมวิชาการ
วันที่โครงการสถานที่จัดค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกบุคคลทั่วไป
06 มิ.ย. 2565ลงทะเบียนโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มพูนทักษะการประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูงในผู้ป่วยจิตเวช:ภาวะแทรกซ้อนทางกายและการจัดการดูแล รุ่น 100
ปิดลงทะเบียน
08 - 09 มิ.ย. 2565ลงทะเบียนโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มพูนทักษะการประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูงในผู้ป่วยจิตเวช:ภาวะแทรกซ้อนทางกายและการจัดการดูแล รุ่น 200
ปิดลงทะเบียน
30 - 31 ส.ค. 2565ลงทะเบียนประชุมวิชาการครั้งที่ 45 ประจำปี 2565 เรื่อง “ปัญหาสุขภาพจิตในยุคสังคมดิจิทัลและการช่วยเหลือทางจิตสังคม” (Mental Health Problems among Digital Age Society and Psychosocial Interventions)00
ปิดลงทะเบียน
วารสาร
วันที่โครงการสถานที่จัดค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกบุคคลทั่วไป
20 ธ.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2565การชำระเงินค่าเผยแพร่วารสาร6,0006,000ลงทะเบียน