วารสาร
วันที่โครงการสถานที่จัดค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกบุคคลทั่วไป
20 ธ.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2570การชำระเงินค่าเผยแพร่วารสาร6,0006,000ลงทะเบียน
ต่ออายุสมาชิก
วันที่โครงการสถานที่จัดค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกบุคคลทั่วไป
25 ต.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2570ต่ออายุสมาชิกสมาคม ประเภทราย 3 ปี00ลงทะเบียน