เงื่อนไขการสมัครสมาชิก

ผู้ขอสมัครสมาชิกซึงต่อไปนี้จะเรียกว่า 'ผู้สมัคร' กรุณาอ่านข้อความตกลงด้านล่างนี้โดยละเอียดเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ในการเป็นสมาชิกของท่านเงื่อนไข

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

ข้าพเจ้าผู้สมัคร ได้อ่านเงื่อนไขการสมัครแล้วและยินยอมให้ ตรวจสอบข้อมูลส่วนตัว และ/หรือข้อมูลอื่น ใดที่ผู้สมัครระบุในการสมัครสมาชิก ถ้าผู้สมัครตกลงยินยอมผูกพันและปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในข้อตกลง แต่ถ้าไม่ตกลงกรุณากด 'ไม่ยอมรับ' เพื่อกลับไป หน้าหลัก