หลักสูตรการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ
วันที่โครงการสถานที่จัดค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกสมาคม (สามัญ/วิสามัญ)บุคคลทั่วไป
19 - 20 มิ.ย. 2564เรื่อง “การจัดการความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญา”โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด 4,2000
ปิดลงทะเบียน