วันที่

18 - 19 มีนาคม 2564

สถานที่

โรงแรมเอเชีย กรุงเทพ ฯ

เกี่ยวกับโครงการ

หลักการและเหตุผล

          การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐถือเป็นกระบวนการที่มีความสำคัญเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุที่มีคุณภาพ เหมาะสม เป็นไปตามความต้องการใช้งาน การใช้จ่ายงบประมาณของภาครัฐเกิดความคุ้มค่า การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด  จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบและเกี่ยวข้องไม่ว่าในฐานะเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง คณะกรรมการในชุดต่าง ๆ หรือบุคคลอื่นที่ได้รับการแต่งตั้งหรือได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่รับผิดชอบในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในหลักการ เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างในทุกขั้นตอนเป็นไปโดยถูกต้องสอดคล้องกับกฎหมาย  ระเบียบ  ประกาศ  คำสั่ง หนังสือเวียน แนวทางปฏิบัติต่าง ๆ ที่ได้กำหนดไว้  และเพื่อป้องกันความสุ่มเสี่ยงต่อการได้รับโทษต่าง ๆ อันอาจเกิดขึ้นจากความผิดพลาดของผู้ที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญา 

          สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การดำเนินการด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญาของหน่วยงานภาครัฐเป็นไปโดยถูกต้อง จึงเห็นควรดำเนินการจัดสัมมนาในหัวข้อ เทคนิคการจัดซื้อจัดจ้าง...ไม่ให้ถูกทักท้วง ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในมาตรการและแนวทางปฏิบัติต่างๆ ที่กำหนดขึ้นเพื่อสนับสนุนให้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญาได้นำไปถือปฏิบัติอย่างถูกต้อง สอดคล้องกับกฎระเบียบที่ได้กำหนดไว้ อันจะส่งผลให้การปฏิบัติงานด้านการพัสดุของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้องมีความมั่นใจในการปฏิบัติงาน และช่วยป้องกันความสุ่มเสี่ยงจากการถูกทักท้วงของหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบ

ดาวน์โหลด เอกสารเพิ่มเติม


ค่าลงทะเบียน

11 มกราคม - 18 มีนาคม 2564 สมาชิกสมาคมฯ 4,200
ไม่ใช่สมาชิกสมาคมฯ 4,200

ลงทะเบียน

    

 

การชำระเงิน

ประเภทไฟล์ jpg,jpeg,png,pdf,doc,docx ขนาดไม่เกิน 5MB

ตรวจสอบการลงทะเบียน

คำถามที่พบบ่อย

Q
กรณีพบปัญหาเกี่ยวกับการลงทะเบียน กรุณาติดต่อสมาคมฯ ได้ที่สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย

A

เบอร์โทรศัพท์ : 02-618-2159, 02-618-7490

ลิขสิทธิ์ @ 2016 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด
ให้สิทธิในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ i-Regist แก่สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 02-618-2159, 02-618-7490
E-mail : cmatthai@gmail.com
Develop by IGENCO Co., Ltd.