วันที่

20 - 21 มกราคม 2565

สถานที่

โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่

เกี่ยวกับโครงการ

โครงการสัมมนาทางวิชาการ

สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย

เรื่อง “กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญาภายหลังผ่อนคลายสถานการณ์ฉุกเฉิน”

ระหว่างวันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม  2564 ถึงวันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม 2564

ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่   เลขที่ 199/42  ถนน ช้างคลาน 

อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

-----------------------------------------------

 

หลักการและเหตุผล

          การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  กฎกระทรวง และหนังสือเวียนต่าง ๆ ภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง อาทิ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และคณะกรรมการตามระเบียบ ฯ จำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการและวิธีปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง และทำความเข้าใจในบริบทที่เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ และข้ออุทธรณ์ร้องเรียนต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจริง เพื่อลดความเสี่ยงต่อการสูญเสียและเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปลอดภัยจากการถูกอุทธรณ์ร้องเรียน เป็นผลให้เกิดความล่าช้าและความเสียหายต่อหน่วยงานได้  บุคลากรดังกล่าวจักต้องปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามหลักการของกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างและสอดคล้องกับหลักการแห่งความคุ้มค่า โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล มีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบ เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ประกอบกับในสถานการณ์ปัจจุบันคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 162 โดยกำหนดอัตราค่าปรับเป็นอัตราร้อยละ 0 และตามที่กระทรวงการคลังได้ออกกฎกระทรวงกำหนดพัสดุการจัดซื้อจัดจ้างที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 โดยได้รับทราบปัญหาและอุปสรรคจากการออกกฎกระทรวงฯ เช่น มีการสมยอมกันในการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอโดยเฉพาะงานก่อสร้างและการกำหนดหลักเกณฑ์มีขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติเพิ่มเติมซึ่งเป็นรายละเอียดค่อนข้างมากและยุ่งยากซับซ้อน ทำให้หน่วยงานยังไม่มีความเข้าใจและไม่สามารถดำเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ ให้ถูกต้องได้และประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019

ดาวน์โหลด เอกสารเพิ่มเติม


ค่าลงทะเบียน

05 พฤศจิกายน 2564 - 14 มกราคม 2565 สมาชิกสมาคมฯ 4,200
ไม่ใช่สมาชิกสมาคมฯ 4,200

ลงทะเบียน

    

 

การชำระเงิน

ประเภทไฟล์ jpg,jpeg,png,pdf,doc,docx ขนาดไม่เกิน 5MB

ตรวจสอบการลงทะเบียน

คำถามที่พบบ่อย

Q
กรณีพบปัญหาเกี่ยวกับการลงทะเบียน กรุณาติดต่อสมาคมฯ ได้ที่สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย

A

เบอร์โทรศัพท์ : 02-618-2159, 02-618-7490

ลิขสิทธิ์ @ 2016 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด
ให้สิทธิในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ i-Regist แก่สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 02-618-2159, 02-618-7490
E-mail : cmatthai@gmail.com
Develop by IGENCO Co., Ltd.