วันที่

24 - 25 ธันวาคม 2563

สถานที่

โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่

เกี่ยวกับโครงการ

หลักการและเหตุผล

          สืบเนื่องจากนโยบายรัฐบาลที่มุ่งเน้นในเรื่องการป้องปรามไม่ให้เกิดการทุจริตรวมถึงการติดตามการตรวจสอบที่กำหนดให้หน่วยงานของรัฐกำหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาธิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ รวมถึงการกำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ในการควบคุม กำกับ ดูแล การดำเนินงานด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐถือเป็นส่วนหนึ่งที่ต้องดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐเกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐภายใต้หลักการที่มุ่งเน้นความคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตรวจสอบได้ และในขณะเดียวกันมีการเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

ดาวน์โหลด เอกสารเพิ่มเติม


ค่าลงทะเบียน

01 ตุลาคม - 24 ธันวาคม 2563 สมาชิกสมาคมฯ 4,200
ไม่ใช่สมาชิกสมาคมฯ 4,200

ลงทะเบียน

    

 

การชำระเงิน

ประเภทไฟล์ jpg,jpeg,png,pdf,doc,docx ขนาดไม่เกิน 5MB

ตรวจสอบการลงทะเบียน

คำถามที่พบบ่อย

Q
กรณีพบปัญหาเกี่ยวกับการลงทะเบียน กรุณาติดต่อสมาคมฯ ได้ที่สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย

A

เบอร์โทรศัพท์ : 02-618-2159, 02-618-7490

ลิขสิทธิ์ @ 2016 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด
ให้สิทธิในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ i-Regist แก่สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 02-618-2159, 02-618-7490
E-mail : cmatthai@gmail.com
Develop by IGENCO Co., Ltd.