วันที่

19 - 20 มิถุนายน 2564

สถานที่

โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด

เกี่ยวกับโครงการ

หลักการและเหตุผล

          การจัดซื้อจัดจ้างถือเป็นหัวใจสำคัญในการผลักดันให้มีการใช้ทรัพยากรของแผ่นดินทั้งในรูปตัวเงินและวัสดุอุปกรณ์ ให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณและเกิดผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งจะส่งผลให้การใช้ทรัพยากรของรัฐในภาพรวมเป็นไปอย่างเหมาะสม คุ้มค่า มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและเกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ พ.ศ. 2560 จะต้องถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

             ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง อาทิ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และคณะกรรมการตามระเบียบ ฯ จำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการและวิธีปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง และทำความเข้าใจในบริบทที่เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ตลอดจนควรต้องเรียนรู้กรณีตัวอย่าง ปัญหาและข้ออุทธรณ์ร้องเรียนต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจริง เพื่อลดความเสี่ยงต่อการสูญเสียและรั่วไหลของทรัพยากรและงบประมาณ พร้อมทั้งยังเป็นภูมิคุ้มกันให้ปลอดภัยจากการถูกอุทธรณ์ร้องเรียน เป็นผลให้เกิดความล่าช้าและเสียหายต่อหน่วยงานได้

            ดังนั้น เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าติ่การดำเนินการดังกล่าว หน่วยงานของรัฐต้องถือปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย พระราชบัญญัติ ระเบียบ กฎกระทรวง หนังสือเวียน ประกาศของคณะกรรมการต่าง ๆ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้เกี่ยวข้องงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง จะต้องมีความเข้าใจในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารสัญญาในสภาวการณ์ดังกล่าว ที่มุ่งเน้นให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

          สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและผู้ที่เกี่ยวข้องควรจะต้องมีความเข้าใจถึงมาตรการและแนวทางต่างๆ ที่กำหนดขึ้นเพื่อสนับสนุนให้เกิดการจัดซื้อจัดจ้างอย่างคล่องตัว  รวมถึงเพื่อที่จะได้นำไปปรับใช้ภายในหน่วยงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ จึงได้จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการในหลักสูตรเรื่อง “ การจัดการความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญา โดย สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย ระหว่างวันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ถึง วันอาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด  เลขที่ 9/9                        ถนน ประชาสำราญ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น รวม 2 วัน

ดาวน์โหลด เอกสารเพิ่มเติม


ค่าลงทะเบียน

26 มีนาคม - 19 มิถุนายน 2564 สมาชิกสมาคมฯ 4,200
ไม่ใช่สมาชิกสมาคมฯ 4,200

ลงทะเบียน

    

 

การชำระเงิน

ประเภทไฟล์ jpg,jpeg,png,pdf,doc,docx ขนาดไม่เกิน 5MB

ตรวจสอบการลงทะเบียน

คำถามที่พบบ่อย

Q
กรณีพบปัญหาเกี่ยวกับการลงทะเบียน กรุณาติดต่อสมาคมฯ ได้ที่สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย

A

เบอร์โทรศัพท์ : 02-618-2159, 02-618-7490

ลิขสิทธิ์ @ 2016 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด
ให้สิทธิในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ i-Regist แก่สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 02-618-2159, 02-618-7490
E-mail : cmatthai@gmail.com
Develop by IGENCO Co., Ltd.