วันที่

28 - 29 สิงหาคม 2563

สถานที่

GRAND PALAZZO HOTEL PATTAYA

เกี่ยวกับโครงการ

เนื่องจากมีโรคระบาดไวรัส COVID-19 ทางสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย ขอเลื่อนกำหนดจัดการสัมมนาทางวิชาการ ครั้งที่ 2/2563 เรื่อง การกำหนดขอบเขตของงาน(TOR: TERM OF REFERENCE) และการบริหารสัญญา” จากเดิมระหว่างวันศุกร์ที่ 20 ถึงวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563 ขอเลื่อนเป็นวันศุกร์ที่ 28 ถึงวันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรม แกรนด์ พาลาสโซ่ พัทยา  อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี จำนวน 2 วัน โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาที่ปฏิบัติงานด้านการพัสดุและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์โดยตรงจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิของหน่วยงาน มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการสำคัญและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และบรรดากฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการบริหารสัญญาภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายในครั้งนี้ จำนวน 600 คน

ดาวน์โหลด เอกสารเพิ่มเติม


ค่าลงทะเบียน

27 มกราคม - 28 สิงหาคม 2563 สมาชิกสมาคมฯ 4,500
ไม่ใช่สมาชิกสมาคมฯ 4,500

ลงทะเบียน

    

 

การชำระเงิน

ประเภทไฟล์ jpg,jpeg,png,pdf,doc,docx ขนาดไม่เกิน 5MB

ตรวจสอบการลงทะเบียน

คำถามที่พบบ่อย

Q
กรณีพบปัญหาเกี่ยวกับการลงทะเบียน กรุณาติดต่อสมาคมฯ ได้ที่สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย

A

เบอร์โทรศัพท์ : 02-618-2159, 02-618-7490

ลิขสิทธิ์ @ 2016 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด
ให้สิทธิในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ i-Regist แก่สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 02-618-2159, 02-618-7490
E-mail : cmatthai@gmail.com
Develop by IGENCO Co., Ltd.