เรื่อง “จัดซื้อจัดจ้าง อย่างมืออาชีพ”

หลักการและเหตุผล   

             “การจัดซื้อจัดจ้าง”  เป็นหัวใจสำคัญในการผลักดันให้มีการใช้ทรัพยากรของแผ่นดินทั้งในรูปตัวเงิน และวัสดุอุปกรณ์ ให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณและเกิดผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการภาครัฐ  ซึ่งจะส่งผลให้การใช้ทรัพยากรของรัฐในภาพรวมเป็นไปอย่างเหมาะสม  คุ้มค่า  มีประสิทธิภาพประสิทธิผล  และเกิดประโยชน์สูงสุด 

Download โครงการ :
   


   


เรื่อง “กลยุทธ์ในการจัดซื้อจัดจ้างให้ห่างไกลความเสี่ยง”

ด่วนมาก

สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย

ใคร่ขอเลื่อนกำหนดการสัมมนาทางวิชาการ

เรื่อง"กลยุทธ์ในการจัดซื้อจัดจ้างให้ห่างไกลความเสี่ยง"

ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี 

เดิมวันศุกร์ที่ 22 ถึงเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562

เป็นวันพฤหัสบดีที่ 28 ถึงศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562

และขยายการรับสมัครออกไปถึงวันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562

Download โครงการ :


   


โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “ปฏิบัติงานพัสดุอย่างไร...ให้ห่างไกลความเสี่ยง”

หลักการและเหตุผล

       นับตั้งแต่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มีผลบังคับใช้กับทุกหน่วยงานของรัฐ  ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2560 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยได้มีการประกาศใช้ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กฎกระทรวง และประกาศคณะกรรมการต่างๆ รวมถึงการแจ้งเวียนซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบเป็นระยะๆ ....

>>> คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร <<<

Download โครงการ :


   

สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "จัดหาดี เพื่อไม่ให้มีอุทธรณ์"

หลักการและเหตุผล

     พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ได้มีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2560 จวบจนขณะนี้รวมระยะเวลา 1 ปีเศษ โดยหลักการสำคัญตามมาตรา 8 ได้บัญญัติว่า การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐ และสอดคล้องกับหลักการความคุ้มค่า โปร่งใส เป็นนธรรม มีประสสิทธิภาพ ประสิทธิผล สามารถตรวจสอบได้จากข้อมูลทั้งปวงด้วย .....

>>> คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร <<<

Download โครงการ :
   


โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “รุก / รับ พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้าง ฯ พ.ศ. 2560”

หลักการและเหตุผล

          เกือบขวบปี นับแต่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560รวม  132  มาตรา  ได้มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่  23  สิงหาคม  พ.ศ.  2560 เป็นต้นมา  โดยมุ่งหมายสร้างความเชื่อมั่นให้กับทุกภาคส่วน  โดยมุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลโปร่งใส   มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมการวางแผนประเมินผลเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล  การให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมเพื่อการตรวจสอบและป้องกันการทุจริต  และคำนึงถึงความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงิน........

 

Download โครงการ :
   


   


โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “คลายปัญหาการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้าง ฯ พ.ศ. 2560”ครั้งที่ 2

หลักการและเหตุผล

          หกเดือนบริบูรณ์ผ่านพ้นไปแล้วนับแต่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ 2560 มีผลบังคับใช้นับแต่วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ 2560 เป็นต้นมา มีนัยมุ่งหมายให้หน่วยงานของรัฐทั้งหมด ต้องปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและการอื่นๆในการบริหารงานพัสดุอยู่ภายใต้บังคับ ของกฎหมายดังกล่าวฉบับเดียวเท่านั้น ซึ่งสาระสำคัญบรรจุรายละเอียดมุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูล เพื่อความโปร่งใส แข่งขันอย่างเป็นธรรม เกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงินของรัฐ เน้นการวางแผนการประเมินผลตรวจวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้เป็นโอกาสให้ภาคประชาชนเข้าไปร่วมการตรวจสอบและช่วยป้องกันการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอนจะต้องยึดหลักการโปร่งใส โดยใช้วิธีการทั้งหลายในระบบสารสนเทศ ของกรมบัญชีกลางเป็นหลักสำคัญตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการนั้นๆจึงเป็นรายละเอียดหลากหลายลึกซึ้งยิ่งนัก

Download โครงการ :


   

คลายปัญหาการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้าง ฯ พ.ศ. 2560

นับแต่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ 2560 มีผลบังคับใช้นับแต่วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ 2560 เป็นต้นมา มีนัยมุ่งหมายให้หน่วยงานของรัฐทั้งหมด ต้องปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและการอื่นๆในการบริหารงานพัสดุอยู่ภายใต้บังคับ ของกฎหมายดังกล่าวฉบับเดียวเท่านั้น ซึ่งสาระสำคัญบรรจุรายละเอียดมุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูล เพื่อความโปร่งใส แข่งขันอย่างเป็นธรรม เกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงินของรัฐ เน้นการวางแผนการประเมินผลตรวจวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้เป็นโอกาสให้ภาคประชาชนเข้าไปร่วมการตรวจสอบและช่วยป้องกันการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอนจะต้องยึดหลักการโปร่งใส โดยใช้วิธีการทั้งหลายในระบบสารสนเทศ ของกรมบัญชีกลางเป็นหลักสำคัญตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการนั้นๆจึงเป็นรายละเอียดหลากหลายลึกซึ้งยิ่งนัก.......

      

Download โครงการ :
   


   


ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ......

สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย ได้จัดสัมมนาทางวิชาการในหัวข้อเรื่อง การปฏิบัติตาม“ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ......” ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล ถนนโพศรี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ในวันศุกร์ที่ 1 ถึงวันเสาร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2560 รวม 2 วัน

สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย เห็นว่าเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุหรือผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ควรจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในรายละเอียดของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐฯ โดยเฉพาะคือระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ...... เพื่อจะได้นำมาปรับใช้ภายในหน่วยงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยเฉพาะให้สามารถปฏิบัติได้ฉับพลันทันทีที่ประกาศใช้ พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 ใน 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 นี้ รวมถึงวงจรต่างๆ ในการบริหารงานพัสดุ เช่น การจัดทำสัญญา การบริหารสัญญา การควบคุมและการจำหน่ายพัสดุ กรณีศึกษา และการเบิกจ่ายเงินต่างๆ ในการพัสดุ

Download โครงการ :


   


โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ ณ มิถุนายน ๖๐”

เนื่องจากพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ได้ประกาศลงใน ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 134 ตอนที่ 24 ก บังคับใช้เป็นกฎหมายแล้วเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 และหลังจากนั้น 180 วัน พ.ร.บ. ดังกล่าวก็จะบังคับใช้เต็มรูปครบถ้วนในเดือนสิงหาคม 2560 สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย เห็นว่าเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุหรือผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ควรจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในรายละเอียดของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมายรองที่ออกตามมาภายใต้พระราชบัญญัติฯ เพื่อจะได้นำมาปรับใช้ภายในหน่วยงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ จึงได้จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ ณ มิถุนายน ๖๐” ขึ้น

Download โครงการ :


   


ความก้าวหน้าของ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รุ่น 2

เนื่องจากพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ได้ประกาศลงใน ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 134 ตอนที่ 24 ก บังคับใช้เป็นกฎหมายแล้วเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 และหลังจากนั้น 180 วัน พ.ร.บ. ดังกล่าวก็จะบังคับใช้เต็มรูปครบถ้วนในวันที่ 23 สิงหาคม 2560 สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย เห็นว่าเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุหรือผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ควรจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในรายละเอียดของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมายรองที่ออกตามมาภายใต้พระราชบัญญัติฯ เพื่อจะได้นำมาปรับใช้ภายในหน่วยงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ จึงได้จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่องความก้าวหน้าของ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560” ขึ้น รวม 2 รุ่นต่อเนื่องกัน

Download โครงการ :


   


ความก้าวหน้าของ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รุ่น 1

เนื่องจากพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ได้ประกาศลงใน ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 134 ตอนที่ 24 ก บังคับใช้เป็นกฎหมายแล้วเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 และหลังจากนั้น 180 วัน พ.ร.บ. ดังกล่าวก็จะบังคับใช้เต็มรูปครบถ้วนในวันที่ 23 สิงหาคม 2560 สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย เห็นว่าเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุหรือผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ควรจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในรายละเอียดของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมายรองที่ออกตามมาภายใต้พระราชบัญญัติฯ เพื่อจะได้นำมาปรับใช้ภายในหน่วยงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ จึงได้จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่องความก้าวหน้าของ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560” ขึ้น รวม 2 รุ่นต่อเนื่องกัน

Download โครงการ :


   


โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “รุดหน้าเข้าสู่ปฏิบัติการ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ”

สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทยฯ เห็นว่าเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุหรือผู้เกี่ยวข้องทุกท่านควรจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในรายละเอียดของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐฯ และกฎกระทรวง ประกาศ และระเบียบต่างๆ ภายใต้พระราชบัญญัติฯ ซึ่งจะต้องปฏิบัติตามข้อกฎหมายมติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะนำมาปรับใช้ภายในหน่วยงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ รวมถึงวงจรต่างๆในการบริหารงานพัสดุ เช่น การจัดหา การจัดทำสัญญา การบริหารสัญญา การควบคุมและการจำหน่ายพัสดุ กรณีศึกษา และการเบิกจ่ายเงินต่างๆในการพัสดุ

Download โครงการ :