การประชุมสัมมนาทางวิชาการ "สมรรถนะผู้บริหารมืออาชีพ : บทเรียนความสำเร็จ" สำหรับสมาชิก

Principal Forum ฟอรั่มพิเศษ เพื่อสมาชิก

ลงทะเบียนตั้งแต่ วันที่ 5 - 25 กรกฎาคม 2566

Principal Forum A : Active Learning สู่สมรรถนะผู้เรียน  

โดย ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Principal Forum B : ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกับพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

โดย ดร.นพ.สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข

Principal Forum C : การใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา ให้ปลอดภัย

โดย  นางกุลิสราห์ บุญทับ รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

Principal Forum D : มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของสถานศึกษา

โดย นางสาวสุนันทา จำปาเงิน ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาญจนบุรี

Principal Forum E : วิทยฐานะผู้บริหารการศึกษา / ผู้บริหารสถานศึกษา หลักเกณฑ์ PA พาทำโดยผู้เชี่ยวชาญ

โดย รศ.ดร.มนสิช สิทธิสมบูรณ์ และ ดร.เพ็ญรพี แก้วเชียงใต้

ไฟล์แนบ :
   


การประชุมสัมมนาทางวิชาการ "สมรรถนะผู้บริหารมืออาชีพ : บทเรียนความสำเร็จ" สำหรับบุคคลทั่วไป

Principal Forum ฟอรั่มพิเศษ

ลงทะเบียนตั้งแต่ วันที่ 5 - 25 กรกฎาคม 2566

principal Forum F1 : วิทยฐานะผู้บริหารการศึกษา / ผู้บริหารสถานศึกษา หลักเกณฑ์ PA พาทำโดยผู้เชี่ยวชาญ

โดย รศ.ดร.มนสิช สิทธิสมบูรณ์ และ ดร.เพ็ญรพี แก้วเชียงใต้

Principal Forum F2 : วิทยฐานะครู หลักเกณฑ์ PA พาทำโดยผู้เชี่ยวชาญ

โดย ครูโทนี่และครูสายบัว

ไฟล์แนบ :
   
Displaying 1-2 of 2 results.

Back to Top