รายชื่ออายุรแพทย์โรคข้อและรูมาติสซั่มที่ได้รับ
"วุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบอาชีพเวชกรรม อนุสาขาอายุรแพทย์โรคข้อและรูมาติสซั่ม"

Displaying 1-20 of 247 results.
รูปภาพชื่อ - นามสกุลสาขาแพทย์เฉพาะทางชื่อหน่วยงานจังหวัด
นพ.วรศักดิ์ ศิริชาลีชัยอายุรแพทย์โรคข้อฯโรงพยาบาลแพทย์รังสิตกรุงเทพ
พญ.นฎา กมลชัยอายุรแพทย์โรคข้อฯรพ.กาฬสินธุ์กาฬสินธุ์
พญ.ณีรวัลย์ กระแจะจันทร์อายุรแพทย์โรคข้อฯราชวิถีกรุงเทพ
นพ.พงศธรณ์ กลิ่นขจรอายุรแพทย์โรคข้อฯธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
พญ.ธนพร กลิ่นอ่อน(อินทรศัพท์)อายุรแพทย์โรคข้อฯ
รศ.พญ.นันทนา กสิตานนท์อายุรแพทย์โรคข้อฯมหาราชนครเชียงใหม่เชียงใหม่
พญ.วณิชชา กัมทรทิพย์อายุรแพทย์โรคข้อฯมหาราชนครเชียงใหม่เชียงใหม่
นพ.เมธี การุณย์คติมาอายุรแพทย์โรคข้อฯรพ.ตากสินกรุงเทพ
นพ.โชคชัย กิตติญาณปัญญาอายุรแพทย์โรคข้อฯเลิดสินกรุงเทพ
พญ.ทัศนีย์ กิตอำนวยพงษ์อายุรแพทย์โรคข้อฯราชวิถีกรุงเทพ
ผศ.พญ.อัจฉรา กุลวิสุทธิ์อายุรแพทย์โรคข้อฯโรงพยาบาลศิริราชกรุงเทพ
พญ.ปาริชาต ขาวสุทธิ์กุมารแพทย์โรคข้อฯจุฬาลงกรณ์
นพ.ติณห์ ขำแป้นอายุรแพทย์โรคข้อฯรามาธิบดีกรุงเทพ
พญ.ศิริวรรณ คงคาอายุรแพทย์โรคข้อฯโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก
พญ.ปียฉัตร คงเมืองอายุรแพทย์โรคข้อฯสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานี
พญ.ดรุณี คงแป้นอายุรแพทย์โรคข้อฯรพ.มหาราชนครราชสีมานครราชสีมา
พญ.วันรัชดา คัชมาตย์อายุรแพทย์โรคข้อฯศิริราชกรุงเทพ
พญ.อรอนงค์ คิดบรรจงอายุรแพทย์โรคข้อฯชัยภูมิชัยภูมิ
นพ.ชาติวุฒิ ค้ำชูอายุรแพทย์โรคข้อฯสินแพทย์กรุงเทพ
ผศ.พญ.พิณทิพย์ งามจรรยาภรณ์อายุรแพทย์โรคข้อฯรามาธิบดีกรุงเทพ