รายชื่ออายุรแพทย์โรคข้อและรูมาติสซั่มที่ได้รับ
"วุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบอาชีพเวชกรรม อนุสาขาอายุรแพทย์โรคข้อและรูมาติสซั่ม"

Displaying 181-200 of 247 results.
รูปภาพชื่อ - นามสกุลสาขาแพทย์เฉพาะทางชื่อหน่วยงานจังหวัด
นพ.สมศักดิ์ ปัญจสมานวงศ์อายุรแพทย์โรคข้อฯรพ.ระยองระยอง
พญ.สรวงกนก เผ่าทรงอายุรแพทย์โรคข้อฯลาดพร้าวกรุงเทพ
นส.สริดา เลาหพันธุ์สวัสดิ์อายุรแพทย์โรคข้อฯรพ.จุฬารัตน์9สมุทรปราการ
พญ.สหนันท์/เดิม เดือนเพ็ญ เลิศสินกอบศิริ/ เดิม ฉันทจิตปรียาอายุรแพทย์โรคข้อฯกรุงเทพหาดใหญ่สงขลา
พญ.สาธิมา วรรณเชษฐ์อายุรแพทย์โรคข้อฯโรงพยาบาลเวชธานีกรุงเทพ
นพ.สิทธิกร ศรีวรภัทรกุลอายุรแพทย์โรคข้อฯชลบุรีชลบุรี
นพ.สิทธิชัย เนตรวิจิตรพันธ์อายุรแพทย์โรคข้อฯโรงพยาบาลศรีนครินทร์ขอนแก่น
นพ.สิทธิชัย อุกฤษฏชนอายุรแพทย์โรคข้อฯรพ.จุฬาลงกรณ์กรุงเทพ
นพ.สิทธิ์ หงษ์ทรงเกียรติอายุรแพทย์โรคข้อฯรพ. บีเอ็นเอชกรุงเทพ
พญ.สิริการย์ ตั้งชีวินศิริกูลกุมารแพทย์โรคข้อฯโรงพยาบาลวชิรพยาบาลกรุงเทพ
พญ.สิริพร จุทองอายุรแพทย์โรคข้อฯรพ.สงขลานครินทร์สงขลา
พญ.สิริพร มานวธงชัยอายุรแพทย์โรคข้อฯโรงพยาบาลวชิรพยาบาลกรุงเทพ
พญ.สิริพันธ์ ชวนตันติกมลอายุรแพทย์โรคข้อฯรพ.ราชวิถีกรุงเทพ
พญ.สิริมา เจริญพักตร์อายุรแพทย์โรคข้อฯรพ.สมเด็จ ณ ศรีราชาชลบุรี
พญ.สิริรักษ์ สิทธิวุฒิวรพันธ์อายุรแพทย์โรคข้อฯโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จ.ชลบุรีชลบุรี
พญ.สิริลักษณ์ นันทิยกุล อายุรแพทย์โรคข้อฯเจ้าพระยายมราชสุพรรณบุรี
นพ.สุกิจ จิตรบำรุงอายุรแพทย์โรคข้อฯโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์กรุงเทพ
พญ.สุจินต์ เลิศวิเศษอายุรแพทย์โรคข้อฯโรงพยาบาล หาดใหญ่สงขลา
นพ.สุจิโรตถ์ หาญทวิชัยอายุรแพทย์โรคข้อฯโรงพยาบาลวชิรพยาบาลกรุงเทพ
พญ.สุดอำไพ จารุกิจโสภาอายุรแพทย์โรคข้อฯรพ. เมดพาร์คกรุงเทพ