รายชื่ออายุรแพทย์โรคข้อและรูมาติสซั่มที่ได้รับ
"วุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบอาชีพเวชกรรม อนุสาขาอายุรแพทย์โรคข้อและรูมาติสซั่ม"

Displaying 1-20 of 249 results.
รูปภาพชื่อ - นามสกุลสาขาแพทย์เฉพาะทางชื่อหน่วยงานจังหวัด
นายธเนศ ปิติธรรมภรณ์อายุรแพทย์โรคข้อฯรามาธิบดีกรุงเทพ
นายบัลลังก์ เอกบัณฑิตอายุรแพทย์โรคข้อฯโรงพยาบาลรามคำแหงกรุงเทพ
นส.ฐาปนีย์ ทิพรสอายุรแพทย์โรคข้อฯร.พ.เลยเลย
นส.พิชญา โอเจริญอายุรแพทย์โรคข้อฯคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีกรุงเทพ
นส.กาญจนารัฐ พัฒนาโภคินสกุลอายุรแพทย์โรคข้อฯอิสระภูเก็ต
นพ.กานน จตุวรพฤกษ์อายุรแพทย์โรคข้อฯรพ. ธรรมศาสตร์ปทุมธานี
นพ.กิตติ โตเต็มโชคชัยการอายุรแพทย์โรคข้อฯโรงพยาบาลรามาธิบดีกรุงเทพ
นพ.กิตติกร ดวงกำอายุรแพทย์โรคข้อฯรพ.ขอนแก่นขอนแก่น
นพ.เกียรติ ภาสภิญโญอายุรแพทย์โรคข้อฯรพ.รามคำแหงกรุงเทพ
นพ.เขมภพ ยงชัยรัตน์อายุรแพทย์โรคข้อฯประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์
นพ.ชัยโรจน์ ซึงสนธิพรอายุรแพทย์โรคข้อฯโรงพยาบาลนครธนกรุงเทพ
นพ.ชาตรี เปี่ยมศิริอายุรแพทย์โรคข้อฯโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ชลบุรี
นพ.ชาติวุฒิ ค้ำชูอายุรแพทย์โรคข้อฯสินแพทย์กรุงเทพ
นพ.โชคชัย กิตติญาณปัญญาอายุรแพทย์โรคข้อฯเลิดสินกรุงเทพ
นพ.โชคชัย ธนาเดชสุนทรอายุรแพทย์โรคข้อฯรพ.รามาธิบดีกรุงเทพ
นพ.ณพฤษภ์ หลิมสกุลอายุรแพทย์โรคข้อฯรพ.วชิระภูเก็ตภูเก็ต
นพ.ณัฐพงศ์ สุนันทเมธีอายุรแพทย์โรคข้อฯหาดใหญ่สงขลา
นพ.ธนพงษ์ อัสนุเมธอายุรแพทย์โรคข้อฯโรงพยาบาลเจ้าพระยากรุงเทพ
นพ.ธานี ตั้งอรุณสันติอายุรแพทย์โรคข้อฯโรงพยาบาลรามาธิบดีกรุงเทพ
นพ.นพรัตน์ ฤชากรอายุรแพทย์โรคข้อฯศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีนครนายก