รายชื่ออายุรแพทย์โรคข้อและรูมาติสซั่มที่ได้รับ
"วุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบอาชีพเวชกรรม อนุสาขาอายุรแพทย์โรคข้อและรูมาติสซั่ม"

Displaying 1-20 of 247 results.
รูปภาพชื่อ - นามสกุลสาขาแพทย์เฉพาะทางชื่อหน่วยงานจังหวัด
พญ.จินตาหรา มังคะละอายุรแพทย์โรคข้อฯรพ.หนองคายหนองคาย
พญ.จิรภา มะลิขาวอายุรแพทย์โรคข้อฯโรงพยาบาลระยองระยอง
พญ.จีรภัทร วงศ์ชินศรีอายุรแพทย์โรคข้อฯมิชชั่นกรุงเทพ
รศ.นพ.ชยวี เมืองจันทร์อายุรแพทย์โรคข้อฯคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลกรุงเทพ
นพ.ชัยโรจน์ ซึงสนธิพรอายุรแพทย์โรคข้อฯโรงพยาบาลนครธนกรุงเทพ
นพ.ชาตรี เปี่ยมศิริอายุรแพทย์โรคข้อฯโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ชลบุรี
รศ.นพ.ฐิตเวทย์ ตุมราศวินอายุรแพทย์โรคข้อฯโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์กรุงเทพ
พญ.ณีรวัลย์ กระแจะจันทร์อายุรแพทย์โรคข้อฯราชวิถีกรุงเทพ
นพ.ธนพงษ์ อัสนุเมธอายุรแพทย์โรคข้อฯโรงพยาบาลเจ้าพระยากรุงเทพ
พญ.นพวรรณ โฆษิตชัยวัฒน์อายุรแพทย์โรคข้อฯปิยะเวทกรุงเทพ
พญ.นันทรัตน์ วงษ์วรอาภรณ์อายุรแพทย์โรคข้อฯโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ชลบุรี
นพ.บดินทร์ บุตรธรรมอายุรแพทย์โรคข้อฯรพ.ม.นเรศวรพิษณุโลก
นายบัลลังก์ เอกบัณฑิตอายุรแพทย์โรคข้อฯโรงพยาบาลรามคำแหงกรุงเทพ
พญ.ปิยนุช โอเจริญอายุรแพทย์โรคข้อฯ
พญ.รุ่งกาณต์ รักษาสกุลอายุรแพทย์โรคข้อฯพระนครศรีอยุธยาอยุธยา
พญ.เล็ก ปริวิสุทธิ์อายุรแพทย์โรคข้อฯโรงพยาบาลศิริราชกรุงเทพ
นพ.พรชัย เดชานุวงษ์อายุรแพทย์โรคข้อฯโรงพยาบาลวชิรพยาบาลกรุงเทพ
นพ.พรทวี เลิศศรีสถิตอายุรแพทย์โรคข้อฯโรงพยาบาลนครธนกรุงเทพ
นพ.พิบูลย์ ดวงเฉลิมวงศ์อายุรแพทย์โรคข้อฯโรงพยาบาลราษฎร์บูรณะกรุงเทพ
พญ.พิศมัย จารุศิริพิพัฒน์อายุรแพทย์โรคข้อฯสมิติเวช สุขุมวิทกรุงเทพ