รายชื่ออายุรแพทย์โรคข้อและรูมาติสซั่มที่ได้รับ
"วุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบอาชีพเวชกรรม อนุสาขาอายุรแพทย์โรคข้อและรูมาติสซั่ม"

Displaying 1-20 of 247 results.
รูปภาพชื่อ - นามสกุลสาขาแพทย์เฉพาะทางชื่อหน่วยงานจังหวัด
พญ.ปิยนุช โอเจริญอายุรแพทย์โรคข้อฯ
พญ.วิรันยา พากเพียรอายุรแพทย์โรคข้อฯ
นพ.อุทิศ ดีสมโชคอายุรแพทย์โรคข้อฯ
นพ.อนันต์ เจนกิตติวงศ์อายุรแพทย์โรคข้อฯ
พญ.ธนพร กลิ่นอ่อน(อินทรศัพท์)อายุรแพทย์โรคข้อฯ
นพ.บุญเอก จันศิริมงคลอายุรแพทย์โรคข้อฯ
พญ.เรวดี เดชาทศพรอายุรแพทย์โรคข้อฯ
พญ.ปูชนิยะดา วิเชียรธรรมอายุรแพทย์โรคข้อฯ-กรุงเทพ
นพ.พงศ์ธร ณรงค์ฤกษ์นาวินอายุรแพทย์โรคข้อฯPhramongkutklao College Of Medicineกรุงเทพ
พญ.นวรัตน์ จิรรัตนโสภาอายุรแพทย์โรคข้อฯYala Hospitalยะลา
พญ.กาญจนารัฐ พัฒนาโภคินสกุลอายุรแพทย์โรคข้อฯกทม-ภูเก็ตภูเก็ต
พญ.กัลยกร เชาว์วิศิษฐอายุรแพทย์โรคข้อฯกรุงเทพกรุงเทพ
พญ.ทิพสุคนธ์ สถาปนศิริอายุรแพทย์โรคข้อฯกรุงเทพกรุงเทพ
นพ.ปรีดา โรจนศานติกุลอายุรแพทย์โรคข้อฯกรุงเทพหาดใหญ่สงขลา
พญ.สหนันท์/เดิม เดือนเพ็ญ เลิศสินกอบศิริ/ เดิม ฉันทจิตปรียาอายุรแพทย์โรคข้อฯกรุงเทพหาดใหญ่สงขลา
พญ.ศรัญญา พานิชาภรณ์อายุรแพทย์โรคข้อฯกลางกรุงเทพ
พญ.มนสิตา ตันยะกุมารแพทย์โรคข้อฯขอนแก่น
พญ.ภัทร์นฤน พงศ์กูลเกียรติอายุรแพทย์โรคข้อฯคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอนแก่น
นพ.ประพันธ์ บูรณบุรีเดชอายุรแพทย์โรคข้อฯคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาชลบุรี
พญ.ดวงกมล เอี่ยวเรืองสุรัติอายุรแพทย์โรคข้อฯคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สงขลา