รายชื่ออายุรแพทย์โรคข้อและรูมาติสซั่มที่ได้รับ
"วุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบอาชีพเวชกรรม อนุสาขาอายุรแพทย์โรคข้อและรูมาติสซั่ม"

Displaying 1-20 of 249 results.
รูปภาพชื่อ - นามสกุลสาขาแพทย์เฉพาะทางชื่อหน่วยงานจังหวัด
พญ.ปิยนุช โอเจริญอายุรแพทย์โรคข้อฯ
พญ.วิรันยา พากเพียรอายุรแพทย์โรคข้อฯ
นพ.อุทิศ ดีสมโชคอายุรแพทย์โรคข้อฯ
นพ.อนันต์ เจนกิตติวงศ์อายุรแพทย์โรคข้อฯ
พญ.ธนพร กลิ่นอ่อน(อินทรศัพท์)อายุรแพทย์โรคข้อฯ
นพ.บุญเอก จันศิริมงคลอายุรแพทย์โรคข้อฯ
พญ.เรวดี เดชาทศพรอายุรแพทย์โรคข้อฯ
พญ.นวรัตน์ จิรรัตนโสภาอายุรแพทย์โรคข้อฯYala Hospitalยะลา
พญ.กัลยกร เชาว์วิศิษฐอายุรแพทย์โรคข้อฯกรุงเทพกรุงเทพ
นพ.ปรีดา โรจนศานติกุลอายุรแพทย์โรคข้อฯกรุงเทพหาดใหญ่สงขลา
พญ.สหนันท์/เดิม เดือนเพ็ญ เลิศสินกอบศิริ/ เดิม ฉันทจิตปรียาอายุรแพทย์โรคข้อฯกรุงเทพหาดใหญ่สงขลา
พญ.ศรัญญา พานิชาภรณ์อายุรแพทย์โรคข้อฯกลางกรุงเทพ
พญ.ญาดา ศิริพันธ์โนนอายุรแพทย์โรคข้อฯขอนแก่นขอนแก่น
พญ.มนสิตา ตันยะกุมารแพทย์โรคข้อฯขอนแก่น
พญ.ภัทร์นฤน พงศ์กูลเกียรติอายุรแพทย์โรคข้อฯคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอนแก่น
พญ.ดวงกมล เอี่ยวเรืองสุรัติอายุรแพทย์โรคข้อฯคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สงขลา
ศ.พญ.นันทนา กสิตานนท์อายุรแพทย์โรคข้อฯคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เชียงใหม่
รศ.นพ.ชยวี เมืองจันทร์อายุรแพทย์โรคข้อฯคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลกรุงเทพ
ศ.พญ.ปวีณา เชี่ยวชาญวิศวกิจอายุรแพทย์โรคข้อฯคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลกรุงเทพ
พญ.นันทกานต์ พงศ์ธรกุลพานิชอายุรแพทย์โรคข้อฯคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีกรุงเทพ