รายชื่ออายุรแพทย์โรคข้อและรูมาติสซั่มที่ได้รับ
"วุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบอาชีพเวชกรรม อนุสาขาอายุรแพทย์โรคข้อและรูมาติสซั่ม"

Displaying 101-120 of 247 results.
รูปภาพชื่อ - นามสกุลสาขาแพทย์เฉพาะทางชื่อหน่วยงานจังหวัด
นพ.อรรณพ อรวงศ์ไพศาลอายุรแพทย์โรคข้อฯศิริราชกรุงเทพ
พญ.อังครัตน์ ศุภชัยศิริกุลอายุรแพทย์โรคข้อฯโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะกรุงเทพ
ผศ.พญ.อัจฉรา กุลวิสุทธิ์อายุรแพทย์โรคข้อฯโรงพยาบาลศิริราชกรุงเทพ
นพ.อานนท์ พงศ์ธรกุลพานิชอายุรแพทย์โรคข้อฯโรงพยาบาลวิชัยยุทธกรุงเทพ
พญ.อาพร จุติวิบูลย์สุขอายุรแพทย์โรคข้อฯเวชการุณย์รัศมิ์กรุงเทพ
พญ.อินทิรา อุไรเลิศอายุรแพทย์โรคข้อฯรพ. ภูมิพลฯกรุงเทพ
นพ.อุดม วิศิษฏสุนทรอายุรแพทย์โรคข้อฯโรงพยาบาลพญาไท 1กรุงเทพ
นพ.เอนก ไสวเสวีอายุรแพทย์โรคข้อฯโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชกรุงเทพ
พญ.เอมวลี อารมย์ดีอายุรแพทย์โรคข้อฯรพ.ศิริราชกรุงเทพ
พญ.ณัฐรดี พุฒินาถอายุรแพทย์โรคข้อฯรพ.สิรินธรกรุงเทพ
พญ.วศินี ศิริวงศ์ไพรัชอายุรแพทย์โรคข้อฯสมิติเวช สุขุมวิทกรุงเทพ
นพ.เมธี การุณย์คติมาอายุรแพทย์โรคข้อฯรพ.ตากสินกรุงเทพ
นพ.สมฤกษ์ อินจันทร์อายุรแพทย์โรคข้อฯรพ.เปาโลเกษตรกรุงเทพ
นพ.จิรพัฒน์ ธีระกนกอายุรแพทย์โรคข้อฯโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชากรุงเทพ
พญ.สุดอำไพ จารุกิจโสภาอายุรแพทย์โรคข้อฯรพ. เมดพาร์คกรุงเทพ
ผศ.พญ.พิณทิพย์ งามจรรยาภรณ์อายุรแพทย์โรคข้อฯรามาธิบดีกรุงเทพ
รศ.พญ.โสมรัชช์ วิไลยุคกุมารแพทย์โรคข้อฯรพ. รามาธิบดีกรุงเทพ
นพ.สุทธิ ธรรมพักตรกุลอายุรแพทย์โรคข้อฯบำรุงราษฎร์กรุงเทพ
พญ.มณฑิรา ช่อวิเชียร กุมารแพทย์โรคข้อฯรพ.พระมงกุฎเกล้า กรุงเทพ
พญ.พรสวรรค์ เลียวสุธามาศอายุรแพทย์โรคข้อฯพระมงกุฎเกล้ากรุงเทพ