รายชื่ออายุรแพทย์โรคข้อและรูมาติสซั่มที่ได้รับ
"วุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบอาชีพเวชกรรม อนุสาขาอายุรแพทย์โรคข้อและรูมาติสซั่ม"

Displaying 61-80 of 247 results.
รูปภาพชื่อ - นามสกุลสาขาแพทย์เฉพาะทางชื่อหน่วยงานจังหวัด
นส.พิชญา โอเจริญอายุรแพทย์โรคข้อฯคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีกรุงเทพ
นพ.พิบูลย์ ดวงเฉลิมวงศ์อายุรแพทย์โรคข้อฯโรงพยาบาลราษฎร์บูรณะกรุงเทพ
นพ.พิพัฒน์ งามมีศรีอายุรแพทย์โรคข้อฯสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์กรุงเทพ
พญ.พิศมัย จารุศิริพิพัฒน์อายุรแพทย์โรคข้อฯสมิติเวช สุขุมวิทกรุงเทพ
นพ.พุทธิรัต ลิ่วเฉลิมวงศ์อายุรแพทย์โรคข้อฯโรงพยาบาลเซ็นทรัลเยนเนอรัลกรุงเทพ
รศ.พญ.ไพจิตต์ อัศวธนบดีอายุรแพทย์โรคข้อฯรพ. พระมงกุฎเกล้าฯกรุงเทพ
พญ.ภารณี เอื้อทวีเกียรติอายุรแพทย์โรคข้อฯโรงพยาบาลเมดพาร์คกรุงเทพ
พญ.มณีรัตน์ ธนกิติวิรุฬอายุรแพทย์โรคข้อฯโรงพยาบาลธนบุรี 1กรุงเทพ
ศ.พญ.มนาธิป โอศิริอายุรแพทย์โรคข้อฯโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์กรุงเทพ
นายรัตตะพล ภัคโชตานนท์อายุรแพทย์โรคข้อฯพมกกรุงเทพ
พญ.รัตนภา เผื่อนอุดมอายุรแพทย์โรคข้อฯรพ. วชิรพยาบาลกรุงเทพ
พญ.วันรัชดา คัชมาตย์อายุรแพทย์โรคข้อฯศิริราชกรุงเทพ
นพ.วินัย องค์พิพัฒนกุลอายุรแพทย์โรคข้อฯโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่นกรุงเทพ
พญ.วิภาดา จาติเสถียรอายุรแพทย์โรคข้อฯจุฬาลงภรณ์กรุงเทพ
นพ.วิรัตน์ ภิญโญพรพานิชอายุรแพทย์โรคข้อฯโรงพยาบาลเมดพาร์คกรุงเทพ
นพ.วิโรจน์ ศุกรโสจิอายุรแพทย์โรคข้อฯโรงพยาบาลรามคำแหงกรุงเทพ
พญ.ศศิภาส์ หมื่นนุชอายุรแพทย์โรคข้อฯไทยนครินทร์กรุงเทพ
พญ.ศุภวรรณ ศิริวัฒนกุลอายุรแพทย์โรคข้อฯศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกกรุงเทพ
พญ.สมจิตร ประภาพันธ์อายุรแพทย์โรคข้อฯโรงพยาบาลธนบุรี 1กรุงเทพ
นพ.สมชาย เอื้อรัตนวงศ์อายุรแพทย์โรคข้อฯศูนย์แพทย์พัฒนากรุงเทพ