รายชื่ออายุรแพทย์โรคข้อและรูมาติสซั่มที่ได้รับ
"วุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบอาชีพเวชกรรม อนุสาขาอายุรแพทย์โรคข้อและรูมาติสซั่ม"

Displaying 1-20 of 247 results.
รูปภาพชื่อ - นามสกุลสาขาแพทย์เฉพาะทางชื่อหน่วยงานจังหวัด
พญ.ปิยนุช โอเจริญอายุรแพทย์โรคข้อฯ
พญ.วิรันยา พากเพียรอายุรแพทย์โรคข้อฯ
นพ.อุทิศ ดีสมโชคอายุรแพทย์โรคข้อฯ
นพ.อนันต์ เจนกิตติวงศ์อายุรแพทย์โรคข้อฯ
พญ.ธนพร กลิ่นอ่อน(อินทรศัพท์)อายุรแพทย์โรคข้อฯ
นพ.บุญเอก จันศิริมงคลอายุรแพทย์โรคข้อฯ
พญ.เรวดี เดชาทศพรอายุรแพทย์โรคข้อฯ
พญ.ณิชาภา ไถ้บ้านกวยอายุรแพทย์โรคข้อฯเจริญกรุง
พญ.ชยกมล นิยะสมกุมารแพทย์โรคข้อฯมหาวิทยาลัยนเรศวร
พญ.ภัณฑิรา ชอบใช้กุมารแพทย์โรคข้อฯโรงพยาบาลรามาธิบดี
นพ.รุ่งโรจน์ มนัสปรีเปรมกุมารแพทย์โรคข้อฯจุฬาลงกรณ์
พญ.นิภาภรณ์ อินทรสัตกุลอายุรแพทย์โรคข้อฯอุดรธานี
พญ.รัฐฐากร ปิ่นพัฒนพงศ์กุมารแพทย์โรคข้อฯรพ.ศิริราช
นพ.พงศธรณ์ กลิ่นขจรอายุรแพทย์โรคข้อฯธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
ผศ.พญ.ศิริสุชา โศภนคณาภรณ์กุมารแพทย์โรคข้อฯรามาธิบดี
พญ.มนสิตา ตันยะกุมารแพทย์โรคข้อฯขอนแก่น
ผศ.พญ.บุษบง ฤกษ์วลีกุลกุมารแพทย์โรคข้อฯรพ. รามาธิบดี
พญ.ศราลี หาญชูวงศ์กุมารแพทย์โรคข้อฯสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ รพ.รามาธิบดี
พญ.ปาริชาต ขาวสุทธิ์กุมารแพทย์โรคข้อฯจุฬาลงกรณ์
พญ.กนกรัตน์ นันทิรุจอายุรแพทย์โรคข้อฯรามาธิบดีกรุงเทพ