ข้อตกลงในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายความเป็นส่วนตัว

1. ในการประชุมออนไลน์ เช่น ผ่าน Application Zoom, Google Meet, Ms.Team ข้าพเจ้ายินดีให้สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย (Thai Rheumatism Association) บันทึกข้อมูลชื่อ และ/หรือ เสียงของข้าพเจ้า และ/หรือใบหน้า (กรณีที่ข้าพเจ้าเปิดกล้อง)

2. ในการสมัครสมาชิกหรือลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม ข้าพเจ้ายินดีให้สมาคมฯ จัดเก็บข้อมูลดังนี้

2.1 ข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็น ได้แก่ชื่อ นามสกุล เพศ วันเกิด กิจกรรมที่เข้าร่วมกับสมาคมฯ เป็นข้อมูลที่เปิดเผยได้เพื่อประโยชน์ในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมของสมาคมฯ

2.2 ข้อมูลส่วนตัว ได้แก่ เบอร์โทรศัพท์ email address ที่อยู่ที่บ้านและที่ทำงาน ข้อมูลสำหรับออกใบเสร็จ ให้สมาคมฯ ดูแลข้อมูลให้ปลอดภัยและเป็นความลับ ไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวต่อเหล่าสมาชิกและสาธารณะยกเว้นการใช้ข้อมูลเพื่อการติดต่อสื่อสารและส่งสิ่งของระหว่างสมาชิกและสมาคมฯ

2.3 ข้อมูลที่เกินจากข้อมูลพื้นฐาน ยกตัวอย่างเช่น ประวัติการศึกษา งานในหน้าที่ปัจจุบัน ลักษณะธุรกิจของสมาชิก งานอดิเรก ให้สมาชิกเลือกตอบรับหรือปฎิเสธการให้ข้อมูลเปิดเผยแก่เหล่าสมาชิกต่อ สมาคมฯได้ โดยสมาคมฯจะนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ในการทำกิจกรรมต่อไปในอนาคต

2.4 ยอมรับระบบการลงทะเบียนออนไลน์ตามที่สมาคมกำหนด

ข้าพเจ้าได้อ่านเงื่อนไขแล้ว แต่ถ้าไม่ตกลงกรุณาปิดหน้าจอลงทะเบียนซึ่งถือว่า ไม่ยอมรับ