การสนับสนุนของบริษัทต่างๆ : ขอเชิญจองบูธผ่านระบบออนไลน์

การสนับสนุนของบริษัทต่างๆ

 

ระดับ

PLATINUM GOLD SILVER

จำนวนเงิน

100,000 บาท 60,000 บาท 30,000 บาท

ขนาดบูธ

4 เท่า ของขนาดปกติ
อยู่ใน prime location
2 เท่า ของขนาดปกติ ขนาดปกติ

LOGO

ติดบนเวที และลงใน
เอกสารประกอบการประชุม
ลงในเอกสาร
ประกอบการประชุม
ลงในเอกสาร
ประกอบการประชุม

อาหารกลางวัน-อาหารว่าง

10 ชุด 6 ชุด 3 ชุด

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  E-mail : thaietnurse@gmail.com

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :


   


UPDATE ON SAFETY AND QUALITY IN WOUND OSTOMY AND CONTINENCE CARE 2019 (ก้าวทัน ความปลอดภัย และคุณภาพการดูแลผู้ป่วยที่มีแผล ออสโตมี และ ควบคุมการขับถ่าย 2019)

"ขอบพระคุณที่ท่านให้ความสนใจ ขณะนี้ได้มีผู้สมัครเต็มจำนวนแล้วค่ะ"

วัตถุประสงค์: เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุม
1. มีความรู้และทักษะที่ทันสมัยในการดูแลแผล ออสโตมี และความคุมการขับถ่าย
2. สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ และเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์ต่อบุคลากร ทางการพยาบาล และผู้ป่วยหรือผู้ดูแลได้
3. มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายพยาบาลในการดูแลผู้ป่วย

"ผู้เข้าร่วมอบรมฯ จะได้รับหน่วยคะแนน CNEU 14 หน่วยคะแนน"

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :