วันที่

31 ตุลาคม 2563

สถานที่

Eastin Grand Sathorn

เกี่ยวกับ

 กำหนดการประชุม

เวลา

หัวข้อ

ผู้รับผิดชอบ

8:30-8:50

 ลงทะเบียน 

 

8:50-9:00

 ประธานกล่าวเปิดกิจกรรม

 

9:00-10:00

  Up to date procurement law

สุธาสินี ศรีมานะศักดิ์,

นิติกรชำนาญการ, กองการพัสดุภาครัฐ, กรมบัญชีกลาง

10:00-11:00

  The New Normal of
  Pharmacy Administration : Telepharmacy

ภญ.สมฤทัย สุพรรณกูล,

ผู้อำนวยการสำนักยา, สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)


ธีระ กนกกาญจนรัตน์,

อาจารย์ภาคนวัตกรรม มหาวิทยาลัย หอการค้าไทย

11:00-12:00

  Panel Discussion:
  The Quality of Drug selection

ภก. ดุสิต ศุภวัฒนาวงศ์,

ภญ.จิตประภา คนมั่น,

ภญ.อภิรมย์ เหล่าเจริญเกียรติ,

สุธาสินี ศรีมานะศักดิ์

12:00-13:00

 รับประทานอาหารกลางวัน

 

13:00-13:40

  The Approaching of
  HR+/HER2-Advanced Breast Cancer Patients 

ภญ.จิตประภา คนมั่น,

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

13:40–14:20

  Shifting Toward a Better Asthma  Treatment

รศ.ภญ.สุณี เลิศสินอุดม,

คณะเภสัชศาสตร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น

14:20-15:00

  Scientific  and Therapeutic

  Insight into The Role of Potent P2Y12 Inhibitors

ภก. กฤติน บัณฑิตานุกูล,

คณะเภสัชศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 **รับเฉพาะสมาชิกเภสัชกรรมสมาคมฯ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย" 

ค่าลงทะเบียน

01 - 28 ตุลาคม 2563 สมาชิก ภสท. 0

การชำระเงิน:

ธนาคารกรุงไทย

  • โอนผ่านบัญชี “ธนาคารกรุงไทย” ถนนศรีอยุธยา
  • ชื่อบัญชี "เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์"
  • เลขที่บัญชี 013-1-13497-3

การส่งหลักฐานการโอนเงิน:

  • สามารถส่งหลักฐานเอกสารการโอนเงิน โดยการถ่ายภาพใบสลิปเงินโอน/สแกนใบสลิป หากเป็นการโอนเงินทางออนไลน์ (Internet Banking) ให้ใช้การ Capture หรือส่งภาพใบสลิปที่บันทึกไว้ในโทรศัพท์มือถือ/คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก เมื่อโอนเงินเรียบร้อยจาก application ของแต่ละธนาคาร
  • แนบหลักฐานออนไลน์ คลิกที่นี่เพื่ออัพโหลดหลักฐาน 
  • กรณีไม่สามารถแนบออนไลน์ ให้ส่งทาง E-mail : admin@pat.or.th เมื่อได้รับเอกสารแล้วทางเจ้าหน้าที่จะแจ้งผ่านทาง E-mail ที่ท่านแจ้งไว้

ลงทะเบียน

บุคคลทั่วไป กรุณาระบุ 00000
    
 

ตรวจสอบการลงทะเบียน

ลิขสิทธิ์ 2017 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด

ให้สิทธิในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ i-Regist
แก่เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Develop by IGENCO Co., Ltd.