วันที่

18 ตุลาคม 2563 13:00 - 14:30

สถานที่

เกี่ยวกับ

กำหนดการประชุม

เวลา

หัวข้อ

ผู้รับผิดชอบ

12:30 - 13:00

ลงทะเบียน

 

13:00 – 14:30

Expert in Pills - รอบรู้ ยาเม็ดฮอร์โมนรวม

 อาจารย์ เภสัชกรสมเฮง นรเศรษฐีกุล

14:30 - เป็นต้นไป

แบบทดสอบหลังเรียน

 

ลงทะเบียน

บุคคลทั่วไป กรุณาระบุ 00000
 

ตรวจสอบการลงทะเบียน

ลิขสิทธิ์ 2017 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด

ให้สิทธิในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ i-Regist
แก่เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Develop by IGENCO Co., Ltd.