วันที่

28 กันยายน 2563 13:00 - 15:00

สถานที่

Avani Khon Kaen Hotel

เกี่ยวกับ

กำหนดการประชุม

เวลา

หัวข้อ

ผู้รับผิดชอบ

12:30 - 13:00

ลงทะเบียน

 

13:00 – 14:00

Practical Points in Asthma Management

รศ.ดร.นพ.วัชรา บุญสวัสดิ์

14:00 - 15:00

 

Inhaler Devices Concept — Made Easy

Recommendations and Common Pitfalls

ภญ.รศ.สุณี เลิศสินอุดม

 

15:00 - เป็นต้นไป

แบบทดสอบหลังเรียน (สำหรับผู้ที่เข้าฟังออนไลน์)

 

ลงทะเบียนบุคคลทั่วไป กรุณาระบุ 00000
 

ตรวจสอบการลงทะเบียน

ลิขสิทธิ์ 2017 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด

ให้สิทธิในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ i-Regist
แก่เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Develop by IGENCO Co., Ltd.