วันที่

20 กันยายน 2563 13:00 - 15:00

สถานที่

เกี่ยวกับ

กำหนดการประชุม

เวลา

หัวข้อ

ผู้รับผิดชอบ

12:30 - 13:00

ลงทะเบียน

 

13:00 – 14:00

 

Topic 1:  "Antihistamine Use in Dermatology: It's More Than

Urticaria"

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ภาวิณี ฤกษ์นิมิตร
       

14:00 - 15:00

 

Topic 2: "Maximizing Efficacy & Safety forAllergic Rhinitis in

Real-life Practice"

ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง อรพรรณ โพชนุกูลพันธ์

15:00 น. เป็นต้นไป

แบบทดสอบหลังเรียน

 

 

เนื้อหาโดยสังเขป

Topic 1: "Antihistamine Use in Dermatology: It's More Than Urticaria"

บรรยายโดย รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ภาวิณี ฤกษ์นิมิตร                      

  1. ลักษณะอาการผื่นลมพิษ และการประเมินความรุนแรงของโรค
  2. แนวทางการรักษาผื่นลมพิษ
  3. การเลือกใช้ยาต้านฮีสตามีน - การออกฤทธิ์ ข้อบ่งใช้ และข้อควรระวังในการใช้ยา

 

Topic 2: "Maximizing Efficacy & Safety for Allergic Rhinitis in Real-life Practice"

บรรยายโดย ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง อรพรรณ โพชนุกูลพันธ์                  

  1. ลักษณะอาการของโรคภูมิแพ้ และการประเมินความรุนแรงของโรค
  2. แนวทางการรักษาโรคภูมิแพ้
  3. ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ - การออกฤทธิ์ ข้อบ่งใช้ และข้อควรระวังในการใช้ยา
  4. การปรับพฤติกรรมเพื่อการรักษาและควบคุมอาการในระยะยาว

ลงทะเบียน

บุคคลทั่วไป กรุณาระบุ 00000
 

ตรวจสอบการลงทะเบียน

ลิขสิทธิ์ 2017 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด

ให้สิทธิในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ i-Regist
แก่เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Develop by IGENCO Co., Ltd.