วันที่

02 สิงหาคม 2563 13:00 - 14:00

สถานที่

เกี่ยวกับ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

4.1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาการของโรคเบาหวานชนิดที่ 2

4.2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจการออกฤทธิ์และข้อบ่งชี้ของยารักษาโรคเบาหวานชนิดที่ 2

4.3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้เกี่ยวกับยารักษาโรคกลุ่ม SGLT2 inhibitors และสารมารถเลือกใช้ยาพร้อมกับให้คำแนะนำการใช้ยา ได้อย่างเหมาะสม

 

กำหนดการประชุม

เวลา

หัวข้อ

ผู้รับผิดชอบ

12:30 - 13:00

ลงทะเบียน

 

13:00 – 14:00

SGLT2 Inhibitors: ทางเลือกใหม่ในการรักษาโรคเบาหวานชนิดที่ 2 กับผลลัพธ์ทางด้าน Cardio-Renal Protection - Your Treatment Choice Today, can change your Patient’s Outcomes Tomorrow” 

นพ.เอกลักษณ์ วโนทยาโรจน์           

14:00 - เป็นต้นไป

แบบทดสอบหลังเรียน

 

ลงทะเบียน

บุคคลทั่วไป กรุณาระบุ 00000
 

ตรวจสอบการลงทะเบียน

ลิขสิทธิ์ 2017 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด

ให้สิทธิในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ i-Regist
แก่เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Develop by IGENCO Co., Ltd.