วันที่

21 มิถุนายน 2563 14:00 - 15:00

สถานที่

เกี่ยวกับ

การประชุมวิชาการออนไลน์ “แนวทางใหม่! การดูแลและรักษาภูมิแพ้จมูก สําหรับเภสัชกร”

วัตถุประสงค์ของโครงการ
4.1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจอาการของโรค และการประเมินอาการภูมิแพ้จมูก
4.2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจหลักการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ และการให้คําแนะนํา
4.3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่มีฤทธิ์รักษาอาการภูมิแพ้ และสามารถนําไปปรับใช้ได้ในการปฏิบัติงานจริง

ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ
วันที่ 21 มิถุนายน 2563 เวลา 14:00-15:00

ลงทะเบียน


บุคคลทั่วไป กรุณาระบุ 00000

 

ตรวจสอบการลงทะเบียน

ลิขสิทธิ์ 2017 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด

ให้สิทธิในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ i-Regist
แก่เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Develop by IGENCO Co., Ltd.