วันที่

07 มิถุนายน 2563 14:00 - 15:00

สถานที่

เกี่ยวกับ

                           "What you don't know you don't know about Hormonal Pill"

7 มิถุนายน 2563

 

13:00 - 13:30 ลงทะเบียน 

 

14:00 - 14:30 น. Past, Present and Future Evolution of Hormonal Pills 

 

                   บรรยายโดย ศ.นพ.สุรศักดิ์  ฐานีพานิชสกุล วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

14:30 - 15:00 น. Why lower dose and longer regiment of Oral Contraceptives is better for her?

 

                   บรรยายโดย ภก.กิตติยศ  ยศสมบัติ  คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

15:00 - 16:00 น. แบบทดสอบหลังเรียน 

*เภสัชกรที่ลงทะเบียนเข้าฟังการบรรยายและผ่านการทดสอบหลังเรียน จะได้รับหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง (CPE) 1 หน่วย 

**ท่านจะได้รับ link สำหรับเข้าฟังการบรรยายทาง Email ที่แจ้งไว้กับระบบลงทะเบียนก่อนถึงวันจัดงาน

ลงทะเบียน


บุคคลทั่วไป กรุณาระบุ 00000

 

ตรวจสอบการลงทะเบียน

คำถามที่พบบ่อย

ลิขสิทธิ์ 2017 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด

ให้สิทธิในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ i-Regist
แก่เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Develop by IGENCO Co., Ltd.